Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Bokstäver

Skapad 2017-11-27 09:50 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Vi på Baloo har startat ett projekt där bokstäver ligger i fokus! Vi skapar olika förutsättningar att närma sig bokstäver i vardagen, under möten och i arbetsgrupper på ett intressant och utvecklande sätt där barnens kunskaper och utmaningar är det som leder arbetet.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

 

Vi ser att barnens intresse för bokstäver och meningsbyggnad har uppkommit under en längre period.  Barnens intresse för sina egna bokstäver samt för andras har vart något som vi ser som en naturlig process i barnens utbildning och utveckling som vi valt att utveckla. Barnen har erbjudits olika lekformer med bokstäver såsom Bingo, hitta andra saker som börjar på din/andras bokstav samt att kunna identifiera sitt namn i olika miljöer, vi erbjuder också olika former av bokstavslek på plattor. Barnen uppmärksammar bokstäver i olika situationer och vi ser ett starkt intresse för att vilja förstå bokstäver och dess sammanhållning vid exempelvis matsalssituationer där barnen frågar om vad det står på mjölkpaketet, vad börjar maten på för bokstav, är det någon annat som börjar på det. Barnen uppskattade detta väldigt mycket och återkopplar till uppsatt dokumentation ofta.  Vi ser att barnen är intresserade och vill veta mer genom att de är frågvisa uppmärksamma och ivriga att vi skall erbjuda möjligheter till bokstavslek. Barnen påvisar även ett intresse hemma för bokstäver enligt vårdnadshavare.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi ser att utveckling sker när barnen tar till sig bokstäver och börjar utmana sig själv inom bokstavsläran. Alla de tillfällen som barnen benämner och jämför bokstäver tar vi tillvara på. Vi uppmuntrar deras ivrighet kring bokstäver och meningsbyggnad genom att vi stimulera till kommunikation och skrift i olika former. Vi motiverar barnen i våra grupper att utmana sig själva och våga gissa, svara och hjälpa andra i sin bokstavlära. Vi uppmuntrar de barn som tagit till sig mer information och ber dem om hjälp att hitta olika lösningar på bokstavläran. 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi har förberett till den grad att vi presenterar arbetet med bokstäver på ett av våra möten. Där har vi samtalat kring bokstäver och namnbyggnad främst. Vi påvisar bokstävernas innebörd för tillhörighet, ditt namn din aktivitet för att ge barnen en större förståelse för rum och tid. Genom att vi börjat benämna och presentera bokstäver på ett lekfullt sätt har ett intresse samt förberedelsen skapats. Vi förbereder barnen på mötena under förmiddagen med vem som skall vara vart, vi förtydligar detta med bildstödsmaterial. Under våra arbetstillfällen har förskollärarna lagt ner tid att planera upp olika aktiviteter som baserats på att ge en introduktion till bokstäver och dess följ samt dess meningsskapande.

Vi väljer aktivitet och tillfälle i samråd för att skapa utmaning samt tillfällen att lyckas. Vi har skapat material med olika konstellationer av bokstäver beroende på aktivitet.Vi använder oss av unikum där blogg och lärloggar agerar dokumentationscentrum samt att vi kommer använda dokumentation på väggarna för att få en gedigen återkoppling till barnens arbete genom bild text och alster i projektet.

 

VT19

Vi har börjat med bokstavskännedom för att få en bredare förståelse för bokstäverna. Vi ljudar samt använder bokstavsbilder och arbetar med att se sammanhangen och skillnaderna genom att vi exempelvis ser på versaler och gemener.Vi arbetar med ljud och munmotorik för att stärka gruppen och använder oss av andra utrrycksformer såsom rörelse och teckenspråk för att vidga våra kommunikativa förmågor med barnen. Vi ser att möjligheterna att använda uttrycksformer av olika slag stärker individerna och gruppen på ett utvecklande och givande sätt där samtliga kan och vill delta samt uppmuntras att samtala och fortsätta utveckla sina sociala färdigheter genom samtalen som förs. 

 

Uppföljning/Utvärdering

VT 2018

Redan från början var barnen väldigt intresserade av allt som hade med bokstäver att göra. Vi märkte att barnen ville vara delaktiga och lära tillsammans och av varandra. Eftersom barnen hade olika erfarenheter av bokstäver anpassades de olika grupperna efter barnens kunskaper där vi också valde att dela de redan befintliga grupperna samt ta enskilda barn och fokusera mer individuellt i de mer spontana ögonblicken. Då främst med bokstavsmaterial som fanns lätttilgängligt samt att lära tillsammans med kamrater. Genom att vi skapade situationer där bokstavsanvändandet kom som en naturlig del genom samlingar, arbetsgrupper och vardagliga aktiviteter kunde vi se en naturlig utveckling och utmaning där vi tillsammans löste bokstavproblematiken. 

Analys och utveckling

VT 2018

Genom våra försök till att få in bokstäver som ett naturligt sätt att förmedla och uttrycka sig har vi sett att barnens kommunikativa förmåga har utvecklats och att de barn som i vissa avseenden inte är de starkaste lekkamraterna har givits möjligheten att lyckas inom detta område. Barnen har tagit hjälp av varandras kunskaper i såväl skrivandet, ljudandet och det kommunikativa såsom att skriva en önskelista till tomten. Barnen har tydligt sett att deras kunskaper förvaltats till nya kunskaper hos de andra barnen genom att kunna Bidra till lärdom enligt ovanstående. Barnens begynnande intresse för bokstäver har under hela projektet legat till grund för utvecklingsområdena i de mindre grupperna, där vi lagt fokus på att alla barn är delaktiga och bidrar med sin kunskap för att resultera i ett roligt givande och utvecklande material samt kunskap. 

Vi har under hela läsåret vart drivna i våra uppdelningar där vi kunnat fokusera mer ingående på barnens utvecklingsmöjligheter samt att dela kunskaper med varandra och att få lyckas i det lilla sammanhanget. Vi ser att barnen på detta sätt har utvecklats till en stabil och trygg grupp där alla är med i utvecklingsfaserna med sin kunskap och utefter sin förmåga

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: