Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Läsåret 17/18 - Koltrasten

Skapad 2017-11-28 13:52 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum:

Utvärderat datum:

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2017

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

  •  

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån höstens observationer?

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2018

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

2018 06 21

Utifrån våra observationer av barngruppen och den enskilda individen har vi sett att konflikter och uteslutning av kompisar har minskat. Dels tolkar vi det som att konflikterna minskat pga att barnen inte har egna leksaker med sig till förskolan samt att vi är en personal till i vårt arbetslag i form av resurs till barngruppen. Genom att vi är fler i arbetslaget har vi lättare kunnat vara närvarande vuxna på golvet tillsammans med barnen, både för att utveckla den fria lärande leken och ge barnen verktyg till att lösa konflikter när de uppstår. Pedagogerna arbetar utifrån samma förhållningssätt och samma regler vilket gör att barnen tydligt förstår förskolans gemensamma regler. Vi jobbar med bildstöd över dagen vilket ger barnen en tydlig struktur över de dagliga rutinerna på förskolan. Efter vi har sett ett positivt resultat av att använda bildstöd kommer vi att fortsätta med detta arbetsätt.

 

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån vårens observationer?

Sammanställning av läsårets observationer 2017/2018 ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

2017 11 27

* Arbetar med grundverksamheten för att ge barnen trygghet.

* Arbetar aktivt med våra umgängesregler samt hur vi behandlar varandra. Fortsätta att vara goda förebilder för barnen genom att tänka på vårt förhållningsätt mot varandra.

* Arbetslaget diskuterar aktivt värdegrundsfrågor.

* Barnen har bestämda platser i samlingar samt vid måltider för att minska konflikter.

* För att minska konflikter delar vi upp barnen i grupper t.ex. vid påklädning.

 

 

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen, vad är bra , vad kan bli bättre:

2017 11 27

* Vi ska fortsätta att observera varandras förhållningssätt och ha en öppen dialog med varandra där vi kan berätta om våra eventuella brister, för att vidarutveckla ett bättre förhållningssätt.

* Fortsätta att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor utifrån Likabehandlingsplanen tillsamman med barngruppen t.ex. genom sagor som "Lille Lustig och skogens vänner".

* Vi arbetar kontinuerligt med att stimulera samt stärka barnets positiva egenskaper och beteende genom beröm och lyfta de positiva egenskaperna hos barnet.  

 

2018 05 29

Nivå 5

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: