👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Engelska 6

Skapad 2017-11-29 14:18 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Engelska
Använd matrisen för att se vilka krav det ställs på respektive betyg.

Innehåll

          Kunskapskrav, Engelska 6, 100 poäng, Kurskod ENGENG06

 

 

 

 

Betyget E

Betyget D

Betyget C

Betyget B

Betyget A

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan förstå

Betyget D innebär att

Eleven kan förstå

Betyget B innebär att

Eleven kan förstå såväl helhet

 

huvudsakligt innehåll och

kunskapskraven för E

huvudsakligt innehåll och

kunskapskraven för C

som detaljer i talad engelska

 

uppfattar tydliga detaljer i

och till övervägande del

uppfattar väsentliga detaljer

och till övervägande del

i snabbt tempo, och i skriven

 

talad engelska i relativt snabbt

för C är uppfyllda.

i talad engelska i relativt

för A är uppfyllda.

engelska, i olika genrer och

 

tempo, och i skriven engelska,

 

snabbt tempo, och i skriven

 

i mer formella sammanhang.

 

i olika genrer och i mer

 

engelska, i olika genrer och

 

Eleven visar sin förståelse

 

formella sammanhang. Eleven

 

i mer formella sammanhang.

 

genom att välgrundat och

 

visar sin förståelse genom

 

Eleven visar sin förståelse

 

nyanserat redogöra för,

 

att översiktligt redogöra för,

 

genom att välgrundat redogöra

 

diskutera, kommentera och

 

diskutera, kommentera och

 

för, diskutera, kommentera

 

dra slutsatser om innehåll

 

dra slutsatser om innehåll

 

och dra slutsatser om innehåll

 

och detaljer samt genom att

 

och detaljer samt genom att

 

och detaljer samt genom att

 

med gott resultat agera utifrån

 

med godtagbart resultat

 

med tillfredsställande resultat

 

budskap och instruktioner i

 

agera utifrån budskap och

 

agera utifrån budskap och

 

innehållet.

 

instruktioner i innehållet.

 

instruktioner i innehållet.

 

Eleven kan välja och med

 

 

 

 

 

 

Eleven kan välja och med viss

 

Eleven kan välja och med viss

 

säkerhet använda strategier för

 

säkerhet använda strategier för

 

säkerhet använda strategier för

 

att söka relevant information

 

att söka relevant information

 

att söka relevant information

 

och värdera olika källors

 

och värdera olika källors

 

och värdera olika källors

 

tillförlitlighet.

 

tillförlitlighet.

 

tillförlitlighet.

 

Eleven väljer texter och talat

 

 

 

 

 

 

Eleven väljer texter och talat

 

Eleven väljer texter och talat

 

språk från olika medier och

 

språk från olika medier och

 

språk från olika medier och

 

använder på ett relevant,

 

kan på ett relevant sätt använda

 

använder på ett relevant

 

effektivt och kritiskt sätt det

 

det valda materialet i sin egen

 

och effektivt sätt det valda

 

valda materialet i sin egen

 

produktion och interaktion.

 

materialet i sin egen produktion

 

produktion och interaktion.

 

I muntliga och skriftliga

 

och interaktion.

 

I muntliga och skriftliga

 

 

 

 

 

framställningar i olika genrer

 

I muntliga och skriftliga

 

framställningar i olika genrer

 

kan eleven formulera sig

 

framställningar i olika

 

kan eleven formulera sig

 

relativt varierat, tydligt och

 

genrer kan eleven formulera

 

varierat, nyanserat, tydligt och

 

relativt strukturerat. Eleven

 

sig varierat, tydligt och

 

strukturerat. Eleven kan även

 

kan även formulera sig med

 

strukturerat. Eleven kan även

 

formulera sig med flyt och

 

flyt och viss anpassning till

 

formulera sig med flyt och

 

anpassning till syfte, mottagare

 

syfte, mottagare och situation.

 

viss anpassning till syfte,

 

och situation. Eleven bearbetar,

 

 

 

mottagare och situation.

 

och gör välgrundade och

 

 

 

Eleven bearbetar, och gör

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           Kunskapskrav, Engelska 6, 100 poäng, Kurskod ENGENG06

 

 

 

 

Betyget E

Betyget D

Betyget C

Betyget B

Betyget A

 

 

 

 

 

 

 

Eleven bearbetar, och gör

enkla förbättringar av, egna

 

välgrundade förbättringar av,

 

nyanserade förbättringar av,

 

framställningar.

 

egna framställningar.

 

egna framställningar.

 

I muntlig och skriftlig

 

I muntlig och skriftlig

 

I muntlig och skriftlig

 

interaktion i olika, även

 

interaktion i olika, även

 

interaktion i olika, även

 

formella och komplexa,

 

formella och komplexa,

 

formella och komplexa,

 

sammanhang kan eleven

 

sammanhang kan eleven

 

sammanhang uttrycker sig

 

uttrycka sig tydligt och med

 

uttrycka sig tydligt, relativt

 

eleven tydligt, ledigt och med

 

flyt samt med viss anpassning

 

ledigt och med flyt samt med

 

flyt samt med anpassning till

 

till syfte, mottagare och

 

anpassning till syfte, mottagare

 

syfte, mottagare och situation.

 

situation. Dessutom kan eleven

 

och situation. Dessutom kan

 

Dessutom kan eleven välja

 

välja och använda i huvudsak

 

eleven välja och använda

 

och använda väl fungerande

 

fungerande strategier som i

 

fungerande strategier som

 

strategier som löser problem i

 

viss mån löser problem i och

 

löser problem i och förbättrar

 

och förbättrar interaktionen och

 

förbättrar interaktionen.

 

interaktionen.

 

kan föra den framåt på ett

 

Eleven diskuterar översiktligt

 

Eleven diskuterar utförligt

 

konstruktivt sätt .

 

 

 

Eleven diskuterar utförligt och

 

några företeelser i olika

 

några företeelser i olika

 

 

sammanhang och delar

 

sammanhang och delar

 

nyanserat några företeelser

 

av världen där engelska

 

av världen där engelska

 

i olika sammanhang och

 

används, och kan då också göra

 

används, och kan då också göra

 

delar av världen där engelska

 

enkla jämförelser med egna

 

välutvecklade jämförelser

 

används, och kan då också

 

erfarenheter och kunskaper.

 

med egna erfarenheter och

 

göra välutvecklade och

 

 

 

kunskaper.

 

nyanserade jämförelser

 

 

 

 

 

med egna erfarenheter och

 

 

 

 

 

kunskaper.