👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 17/18

Skapad 2017-11-30 11:48 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola F Matematik
Pedagogisk planering för arbetet i matematik i årskurs 2

Innehåll

Syfte 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

• föra och följa matematiska resonemang, och• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

(Lgr 11)

 

·         

Bedömning 

Vi kommer att bedöma dina förmågor genom att:

Se till kunskapskraven i Lgr 11 samt Skolverkets bedömningsmatris för matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik bedömningsmatris taluppfattning åk 2

Taluppfattning

Låg
Mellan
Hög
Talraden före och efter
 • Ma  1-3
Eleven räknar i talområdet 0-20 talens grannar
Eleven räknar i talområdet 0-200 talens grannar
Eleven räknar i talområdet 0-2100 talens grannar
Talföljd och tallinje
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar förståelse för mönstret i talföljden upp till 20. Eleven räknar strecken på tallinjen för att lösa uppgiften.
Eleven visar förståelse för mönstret i talföljden upp till 200. Eleven drar raka streck från tal till rätt plats på tallinjen.
Eleven visar förståelse i mönstret i talföljden upp till 1000 Eleven drar raka streck från tal till rätt plats på tallinjen.
Dela upp tal och storleksordna
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven delar upp tal under 20 och kan storleksordna tal upp till 30
Eleven storleksordnar från det minsta till det största i talområdet 0-300
Eleven storleksordnar från det minsta till det största med givet mönster t ex dubbelt eller hälften, och kan förklara hur den tänkt. Eleven kan dela på en hel och kan använda 1/2 och 11/2
Likhetstecknet placering i addition och subtraktion
 • Ma  1-3
Eleven kan använda likhetstecknet placering. 6+4=10 Eleven kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken i denna likhetsteckenplacering.
Eleven förstår och kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken korrekt oberoende på placering i talområdet upp till 10 Eleven förstår t ex 10=__-6
Eleven förstår och kan använda likhetstecken, subtraktionstecken och additionstecken korrekt oberoende på placering i talområdet upp till 50 Eleven förstår t ex 18=__-6
Beräkna multiplikation
 • Ma  1-3
Eleven multiplicerar 2,3,5 och 10
Eleven multipicerar tabeller 1-10
Beräkna division
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar något av följande; Eleven visar i bild vilka saker som adderas. Eleven visar i beräkning vilka saker som adderas. Eleven skriver i ord vad som adderas
Eleven kan dividera med uppgifter som är problemlösande och elevnära som att fyra stycken delar på 12 bollar.
Eleven dividerar med 2,5 och 10 i symbolspråk.
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar något av följande; Eleven visar i bild vilka saker som adderas. Eleven visar i beräkning vilka saker som adderas. Eleven skriver i ord vad som adderas
Eleven visar något av följande; Eleven visar i beräkning vilka saker som adderas. Eleven skriver i ord vad som adderas
Eleven räknar i siffror hur de löser uppgiften.
Beräkna skriftliga räknemetoder
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven visar steg för steg hur de löst en addition eller subtraktionsuppgift.