👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal och presentation i olika ämnen åk 8 2017-2018

Skapad 2017-12-01 08:56 i Hallens Kyrkskola Åre
Muntliga redovisningar och diskussioner förekommer i alla ämnen. Dessa kan användas som bedömningsunderlag i svenska. När detta är fallet kommer läraren i det aktuella ämnet hänvisa till denna planering i svenska.
Grundskola 8 Svenska
Konsten att tala och samtala.

Innehåll

 

Förväntat resultat/bedömning

Eleven kan:

 • samtala och diskutera olika ämnen,
 • ställa frågor och framföra åsikter med argument (varför man tycker på ett sätt),
 • leda ett samtal,
 • genomföra muntliga redogörelser/presentationer,
 • anpassa kommunikationen till syftet, mottagaren och sammanhanget.

1. Samtal

 • Eleven kan återberätta den aktuella texten/filmen/bilden.
 • När eleven samtalar med någon framför den åsikter och ställer frågor.
 • Eleven håller sig till ämnet, och det finns ett sammanhang i det eleven talar om.
 • Eleven har stöd i fakta och sakförhållanden.
 • Eleven har logik/trovärdighet i resonemanget.
 • Eleven kan förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
 • Eleven kan dra slutsatser som går att överföra till andra sammanhang.
 • Eleven visar engagemang.
 • Eleven samarbetar med sin samtalspartner.
 • Samtalet handlar t.ex. om:

miljön,
personerna,
handlingen,
tiden,

fakta i sakprosa,


vad som kommer att hända sen (konsekvenser), om det är bra eller dåligt och varför,
egna erfarenheter, paralleller till samhället generellt,
tema, budskap,
jämförelser med annan bok/film/bild.


2. Presentation

 • Presentationen förbereds genom att skriva manus.
 • När flera elever tillsammans ska göra en presentation fördelas arbetet.
 • Eleven skriver stödord eller gör en mindmap.
 • Vid den muntliga redogörelsen tänker eleven på följande:

Innehåll och ämneskunskaper (fakta, exempel, tydlighet),
disposition av materialet; tydlig inledning (intresseväckande) och avslutning (sammanfattande, slutsats), röd tråd.

Ögonkontakt med åhörarna,
lugn och säkerhet,
engagemang,
tydligt och lagom högt tal,
kroppsspråk (hur du står, rör dig och förtydligar och förstärker din presentation),
hjälpmedel vid presentationen.

Anpassa språket till syfte, mottagare och sammanhang, (t.ex. facktermer, vardagligt).  

Använd ett omväxlande språk, (ej "äh, öh, pang, krasch" odyl.).

Samarbete med ev. annan elev/andra elever.

 

 

Undervisning/arbetsformer

Vi går igenom vad man ska tänka på vid samtal, presentationer och hur man leder ett samtal.

Eleven ska:

 • öva att samtala ett flertal gånger (texter, filmscener, gamla nationella prov) med olika samtalspartners,
 • öva att presentera sitt ämne när manuset och stödmaterialet är klart,
 • öva att leda ett samtal i en grupp med fler än två.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Filmer om retorik

 • Förberett tal om prao

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska åk 7-9

Bedömt
E
C
A
Förmågan att läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsför­ståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds­frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Förmågan att skriva, och då anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Sammanställningarna [av information] innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna [av information] innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna [av information] innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmågan att tala, och då anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
X
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
X
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förmågan att resonera om svenska språket, och närliggande språk.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt
jämföra [svenska språket] med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
jämföra [svenska språket] med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
jämföra [svenska språket] med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.