👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ke Syror och baser HT17

Skapad 2017-12-02 09:54 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Vatten är ett viktigt transportmedel för olika ämnen både i oss och ute i naturen.

Kemin under hösten handlar om vattenlösningar som är sura, basiska och neutrala. Ämnen som vi släpper ut i naturen kan lösa sig i vatten och påverka vår miljö.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att:

 • Repetera atomens byggnad, periodiska systemet och fasövergångar.
 • Förstå begreppen syra respektive bas, hur dessa mäts och vad som händer när dessa blandas.
 • Använda olika kemiska begrepp för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med följande innehåll

 • Syror (olika exempel, egenskaper, användning)
 • Baser (olika exempel, egenskaper, användning)
 • pH-skalan och hur en lösnings pH-värde påverkas av utspädning
 • Indikatorer (något exempel och dess användning)
 • Vad är det som gör ett ämne surt respektive basiskt? (Vad är vätejoner och hydroxidjoner?)
 • Vad händer med pH-värdet då man blandar en syra med en bas? Vad bildas då?
 • Sura ämnens påverkan på vår miljö

Arbetssätt och redovisningsform

Vi startar avsnittet med repetition av gamla begrepp (atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, blandning, olika typer av lösningar, separationsmetoder).

Du ska göra laborationer tillsammans med olika klasskamrater som läraren väljer. 
Till en av laborationerna ska du skriva en fullständig laborationsrapport.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring nya och gamla kunskaper. Försök att vara så aktiv som möjligt vid dessa diskussioner.

I vår bok, Spektrum kemi, behandlar vi kapitlen Syror och baser samt Jonföreningar.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Kunskapstabellens aspekter 2,5,6,7,8,9,10,11 och 13 berörs under avsnittet.

Aspekterna ovan bedöms dels vid gemensamma diskussioner och skriftliga uppgifter, men även vid genomförandet av laborationer. Alla uppgifter lämnas in i google classroom. Minst en av dina laborationsrapporter bedöms summativt. I övrigt arbetar vi med formativ bedömning, såväl kamratbedömning som med bedömning från läraren.

Reflektion

1. Säger du till om det är något du inte förstår?
2. Deltar du aktivt i diskussionerna?
3. Är du så aktiv vid laborationerna att du skulle kunna genomföra dem ensam?
4. Ställer du frågor under genomgångarna som för diskussionerna framåt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Ny Fg Kunskapstabell Kemi 7-9 ht 16

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 4
Resultat och slutsats
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 6
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 7
Naturliga kemiska processer
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Aspekt 8
Vardagskemi och hållbar utveckling
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.