👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, år 4

Skapad 2017-12-04 11:44 i Håsta skola Hudiksvall
Planering för de tre första kapitlen i Matteborgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
Ny årskurs - ny mattebok - nya rutiner! Nu är det dags att börja använda räknehäfte. De tre första kapitlen handlar om taluppfattning, addition och subtraktion samt geometri.

Innehåll

Mål med undervisningen

Taluppfattning:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
- kunna avgöra om ett tal är jämt eller udda

Addition och subtraktion

När du har arbetat med det här kapitlet ska du
- förstå hur addition och subtraktion hör ihop
- veta hur likhetstecknet används
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000
- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna
- uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter
- växla mellan olika längdenheter
- mäta och rita sträckor
- känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel
- rita rektanglar och kvadrater med givna mått
- räkna ut figurers omkrets

Det här ska vi göra

Du kommer att arbeta efter en planering, där du själv till viss del kan välja vilka och hur många uppgifter du vill räkna. Inför varje nytt moment har vi en genomgång. Vissa uppgifter löser vi gemensamt, så att vi får chansen att disskutera olika tankesätt och lösningsmetoder.

Det här ska vi bedöma

Efter varje kapitel görs en diagnos som rättas av fröken. Denna är underlag för bedömning samt är ett hjälpmedel som talar om hur den fortsatta undervisningen bör utformas för varje elev.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik åk 4 - 6

Åk 4
Åk 5
Åk 6
 • Ma  4-6
Kunna positionssystemet med heltal.
Kunna positionssystemet med heltal och tal i decimalform.
Kunna vårat positionssystem och veta att det finns andra positionssystem med andra baser och klara av att ge exempel på detta.

Åk 4
Åk 5
Åk 6
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  4-6
Kunna dela upp helhet i halvor, fjärdedelar och tredjedelar och veta att helhetens olika uppdelningar ska vara lika stora
Dela upp en helhet i mindre delar. T.ex. åttondelar och tiondelar.
Kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • Ma  4-6
Kunna dela t.ex. en tårta på ett korrekt sätt
Kunna utföra mätningar i tid och längd. Kunna dela upp en helhet i mindra delar på ett korrekt sätt. Kunna storleksordna bråk-
 • Ma  4-6
Kunna att procent betyder hundradel och att en hudradel kan skrivas 1/100 och 0,01
Vet att tal kan beskrivas i procentform och förstår sambandet mellan bråk- och decimalform
 • Ma  4-6
Kunna utföra beräkningar med heltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod samt skriftliga beräkningar i multiplikation där en av faktorerna är ensiffrig. Kunna beräkna division utan minnessiffra
Kunna utföra beräkningar med heltal och decimaltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod. Kunna beräkna dividion med minnessiffra. Kunna utföra överslagsberäkning till närmaste tio- eller hundratal.
Kunna utföra beräkningar med heltal och decimaltal i alla fyra räknesätten med någon skriftlig räknemetod. Behärska överlagsräkning och kunna miniräknarens grundläggande funktioner.
 • Ma  4-6
Kunna genom vardagsföremål göra en rimlighetsbedömning. T.ex. finns det ett äpple som väger 5 kg?
Kunna genom enklare problemlösning påvisa rimligheten i ett svar.
Kunna genom problemlösning påvisa rimligheten i ett svar.
Algebra
 • Ma  4-6
Vet att en bokstav eller symbol kan stå istället för ett tal i en beräkning eller uttryck
Kan arbeta med obekanta tal samt förstå situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Vet att samma bokstav eller symbol betyder samma tal i ett uttryck
 • Ma  4-6
Kan använda algebraiska uttryck och ekvationer i vardagssituationer
 • Ma  4-6
Kan lösa en enkel ekvation
 • Ma  4-6
Kunna lösa enkla talföljder och geometriska mönster
Kunna lösa och konstruera talföljder och geometriska mönster
Kunna lösa och konstruera svårare talföljder och geometriska mönster samt beskriva tankegången
Geometri
 • Ma  4-6
Kunna beskriva olika geometriska objekt som cirklar, kvadrater, rektanglar och trianglar.. Kunna koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål
Kunna beskriva olika geometriska objekt som rätblock och pyramider. Kunna koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål
Kunna beskriva olika geometriska objekt som polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock och kunna sortera dem efter deras egenskaper
 • Ma  4-6
Kunna göra en ritning av klassrummet i skala 1:100
Kunna räkna ut avstånd mellan två orter med hjälp av kartbok e.dyl. Kunna konstruera en modell av ett geometriskt objekt
 • Ma  4-6
Kunna symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras
 • Ma  4-6
Kunna beräkna omkretsen av en rektangel, kvadrat och triangel
Kunna beräkna arean av en rektangel och kvadrat
Kunna beräkna arean aven triangel och omkretsen på en cirkel
 • Ma  4-6
Kunna använda längdenheterna och vetaom de äldre metoderna för att mäta längder
Kunna använda och omvandla viktenheterna och längdenheterna. Veta om de äldre metoderna för att mäta vikt. Kunna veta skillnaden mellan spetsig, rät och trubbig vinkel. Kunna räkna ut tiden mellan två klockslag
Kunna använda och omvandla volymenheterna. Kunna mäta och konstruera vinklar. Kunna uppskatta hur lång tid någonting tar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  4-6
Kan göra egna undersökningar och jämförelser där slumpmässighet påvisas. T.ex. slå tärning. Veta hur en statistisk undersökning kan gå till.
 • Ma  4-6
Vet t.ex. på hur många olika sätt en kö på fem personer kan placeras
 • Ma  4-6
Kunna tillverka ett enklare stapeldiagram
Kunna avläsa enklare tabeller och diagram
Kunna göra en egen undersökning som sammanställs i en tabell och diagram. Kunna avläsa olika tabeller och diagram och veta vilka olka typer av tabeller och diagram som finns
Ny aspekt