👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 2 2017

Skapad 2017-12-04 16:46 i Holmesskolan Torsby
Tal, taluppfattning mm
Grundskola 2 Matematik

Här kommer du att få arbeta med talen 0-100 på olika sätt. Vi tränar också bl a geometri, problemlösning, matematiska begrepp och mönster.

Innehåll

Syfte / förmågor

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Du ska  

- kunna använda tal inom talområde 0-100

- veta vad likhetstecknet betyder.

- känna till tecknen plus, minus och "inte lika med", större än och mindre än

- kunna bygga tal inom talområdet 0-100 med konkret material.

- kunna koppla ihop antal och tal

- kunna hitta på tallinjen.

- känna igen geometriska figurer, även månghörningar

- kunna benämna geometriska figurer som cirkel, oval, kvadrat, rektangel och triangel.

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-20

- kunna dela upp tal och kunna talkamrater.

- känna till begreppen addition, subtraktion, summa, skillnad, fler, färre, före, efter, udda och jämna tal, hälften och dubbelt.

- kunna berätta en "räknesaga" och skriva "mattespråk" som passar till.

- kunna fortsätta ett mönster.

- mäta längd, volym och massa. Känna till enheterna: cm, m, dl , l och kg

- kunna siffrors position och värde i tvåsiffriga tal och använda dig av orden ental och tiotal.

- kunna skriva tvåsiffriga tal i utvecklad form.

- kunna räkna 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.

- ha alla tiokompisar automatiserade.

- kunna klockan analogt, hel, halv och kvart.

 

Arbetssätt


Vi kommer att:
- träna på likhetstecknets betydelse.

- träna addition och subtraktion på arbetsblad, böcker och smartboard.

- uppskatta, väga och mäta längd, volym och massa

- som stöd i allt matematikarbete använda oss av klossar och andra konkreta material.

- öva på siffrors värde i positionssystemet.

- räkna med x.

- lösa problem, berätta räknesagor, spela spel i små grupper.

- ev ha matematik ute för att öva på målen.

 

Bedömning

Under arbetets gång bedömer vi kontinuerligt dina kunskaper och hur du når målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3