👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Pärlan

Skapad 2017-12-05 15:55 i Adolfina förskola Helsingborg
Förskola
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Lpfö98)

Innehåll

Vårt gemensamma prioriterade mål i förskoleområdet är BARNS LEK.

Varje avdelning/berg bryter ner målet till ett tema utifrån barngruppens intressen och erfarenheter. 

Använd stödfrågorna nedan som hjälp när ni gör er planering.

 

Tema:

Varför valde vi detta tema?

Efter att ha studerat barnens lek och lyssnat på dem, valde vi tema djurparken.

Vad har vi för syfte med temat?

Efter att barnen har tittat på en film om djuren i djurparken, vill vi att de uppmuntras till att skapa efter sin egen förmåga. Vi strävar efter att barnen ska använda sin egen fantasi och hitta lösningar i samarbete med sina kompisar.

 

Hur tar vi tillvara på barnens intressen och erfarenheter?

Vi lyssnar och samtalar. Ser till att det finns material så att de kan skapa efter deras behov.

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön?

Vi har bilder på olika djur  på väggarna. Sätter upp dokumentation på väggarna under processens gång. Den blivande djurparken står framme så att barnen kan se och inspireras att utveckla leken.

Hur tänker vi arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Barnen styr hur djurparken ska se ut och vilka djur det ska vara. Vi ser till att det finns material ,lyssnar och hjälper när det behövs.

Hur arbetar vi med att vara närvarande pedagoger i leken?

All personal är delaktiga i leken. Sitter med på golvet och deltar.

 

Hur tänker vi följa upp och utvärdera vårt arbete?

Vi fortsätter att arbeta med djurparken så länge barnen är intresserade och kommer att utvärdera detta när barnen inte visar intresse längre. Vilka arbetssätt tänker vi använda oss av?

Vi tittar på film om djuren i djurparken. vi dokumenterar på väggarna, lyssnar på barnen och är tillgängliga. Ser till att det finns material.

 

Ange nedan vilka mål från Lpfö98 vi strävar mot. (Avdelning/berg väljer själva prioriterade läroplansmål utifrån vårt gemensamma mål leken.)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016