👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2017-12-06 17:41 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
Vi kommer lära oss mer om de mänskliga rättigheterna och att de gäller för alla, alltid!

Innehåll

Mänskliga rättigheter

 

Läroplanen, kapitel 1:

Varje elev ska...

 • visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv
 • Ha fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling
 • Ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

 

Kursplaner:

Syfte:

Samhällskunskap:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Geografi:

 • Analysera hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll:

Samhällskunskap:

 • ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

 

Geografi:

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. 

 

Arbetsgång:

Diskussioner+loggbok

Arbete med FN:s globala mål

Arbete med Barnkonventionen

 

Kunskapskrav:

Samhällskunskap:

* Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument (E-nivå).

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen (E-nivå).

 

Geografi:

* Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras (E-nivå).