Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 - Geometri., åk 8 ht-17

Skapad 2017-12-06 21:55 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 8 Matematik
Under veckorna 49- 5 kommer vi att arbeta med området Geometri. Vi kommer att arbeta och lära oss mer hur man räknar ut area, omkrets och volym på olika geometriska figurer,

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen:                                                       

 • Beräkna omkrets och area av cirkel- och cirkelsektor
 • Beräkna volym och begränsningsyta.
 • Beräkna volym av spetsiga kroppar och klot
 • Omvandla enheter för sträcka, area och volym

Konkretiserade mål

 Du ska kunna: 

 • Namnet på de vanliga geometriska formerna
 • Beräkna omkrets, area och volym
 • Beräkna begränsningsytan
 • Omvandla enheterna för sträcka, area och volym

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

Begrepp/Matteord

area, yta, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, rektangel, bas, höjd, parallellogram, triangel, cirkel, radie, hektar, kvadratkilometer, volym,  kubikmeter, kubikdecimeter, kubikcentimeter, liter, ml, cl. cirkelsektor, cirkelbåge, klot

Planering

v 49 Genomgång samt eget arbete om de geometriska formerna, repetera area och omkrets samt enheterna som hör till

v 50 Area enheter samt fortsatt arbete med cirkelns omkrets och area

v. 51 Cirkelsektor och cirkelbåge/Tema jul

v. 2 Cirkelsektor och cirkelbåge / Volym

v.3 Volym och volymenheter

v.4 fortsatt arbete 

v.5 PROV andra lektionen

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvaltet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitel 2 - Geometri., åk 8 ht-17

E
C
A
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer ex.
Mäta och beräkna area av en triangel och en rektangel, cirkel och cirkelsektor Veta hur man byter enhet mellan kvadratcentimeter, kvadratdecimeter och kvadratmeter. Beräkna volym på rätblock, cylinder, pyramid och kon
Förstå skillnaden mellan volym, area och omkrets. Veta vad en hektar är och hur många kvadratmeter det går på en hektar. Veta hur man ritar en triangel med en given area. Kunna fördubbla en parallellograms area.
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
.
Lösa en lite svårare geometrisk uppgift genom att använda rätt strategier och metoder.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Beräkna area på en kvadrat och en cirkel samt ett parallellogram. Veta hur man räknar ut kr/meter samt kr/kvadratmeter. Beräkna volym.
Veta hur man fördubblar ett parallellogram.
Kan använda förhållandet mellan längd, area och volym i dina lösningar.
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Konstruera en förpackning för ex) bollar resonemang om rimlighet Jämföra olika figurer om area och omkrets
Förklara vad som händer i en figur om man ändrar mått eller vinklar Jämföra olika figurer om volym, area och omkrets
Förklara vad som händer i en figur om man ändrar mått eller vinklar Jämföra olika figurer om volym, area och omkrets
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Visa hur man gör korrekta uträkningar.
Visa att du kan hålla en tydlig och strukturerad redovisning.
Att du mycket tydligt kan redogöra för hur du fätt fram din lösning, geometrisk uppgift genom att använda rätt strategier och metoder
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: