👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Future City klass 02 - Hållbar utveckling v. 49-05

Skapad 2017-12-07 08:28 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Fysik Svenska Teknik Biologi Kemi
I framtiden, har vi löst alla problem då? Har vi lyckats skapa en stad som är hållbar, inte utnyttjar mer av jordens resurser än vad som fungerar och där alla ändå kan leva och trivas? Här har du chansen att förverkliga dina idéer om framtiden!

Innehåll

Syfte

Vi deltar i den nationella tävlingen Future City och syftet med arbetet är att eleverna ska kunna använda sina kunskaper i biologi, fysik och kemi och teknik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

De ska också få möjlighet identifiera och analysera tekniska lösningar på miljöproblemen och på ett kreativt sätt utarbeta förslag på hur det går att skapa ett hållbart samhälle. De ska också titta på lösningarna utifrån individens perspektiv, samhällets perspektiv och miljöperspektiv.

Konkretiserade mål - Detta ska vi lära oss!

När det här arbetsområdet är klart ska du kunna:

 • Kunna redogöra för de största problemen när det gäller att nå en hållbar utveckling, t ex att hitta en hållbar energiförsörjning, att lösa transportfrågan, hitta fungerande system för återvinning så att vi inte utarmar jordens resurser, producera mat utan att det hotar balansen i ekosystemen.
 • Kunna komma med förslag på lösningar baserade på naturvetenskaplig och teknisk kunskap 
 • Kunna ge förslag på tekniska lösningar och förklara hur de olika delarna samverkar och då kunna använda relevanta ord och begrepp.
 • Kunna planera och genomföra tekniska konstruktioner, pröva och ompröva olika lösningar
 • Kunna ta ansvar och hjälpa till att driva arbetet framåt.
 • Kunna göra olika val av tekniska lösningar och förklara hur de får olika konsekvenser för individen, samhället och miljön.
 • Kunna förklara vad som har drivit fram den här tekniska utvecklingen.

 

Planering

V. 049-50 Förbereda och planera bygget av er modell

v. 02-05 Bygga modellerna

v.06 Skriva uppsatsen och bygga klart modellerna

v. 07 Onsdag - inlämning av tävlingsbidraget. 

Bedömining

Det som kommer att bedömas är:

 • Individuell skrivuppgift där du beskriver er modell av Future City, vilka problem ni har tänkt på och era förslag på lösningar. Max 800 ord.
 • Arbetet med modellen - hur du har deltagit, hur mycket ansvar du tagit och hjälpt till att driva arbetet framåt och hur du har prövat och ompövat olika möjliga lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9