👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4

Skapad 2017-12-07 11:04 i Allerums skola Helsingborg
Lokal pedagogisk planering för matematik.
Grundskola 4 Matematik
Syftet med matematikundervisningen är att eleverna ska öva upp olika färdigheter för att de ska kunna lösa problem, resonera om svarets rimlighet, argumentera, se samband samt få tilltro till sitt eget tänkande.

Innehåll

 

Målet med undervisningen.

 

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • lösa enkla matematiska problem i vardagen
 • förstå, föra och använda logiska resonemang
 • dra slutsatser
 • förklara både skriftligt och muntligt - använda matematiskt språk

 

Så kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få färdighetsträna för att bli säker på nya och gamla moment inom matematiken. Du kommer att få lösa problem där det kommer vara viktigt att du kan visa och förklara vad och varför du gör som du gör. Jag vill att du ska fundera över rimligheten i dina svar och att du kan argumentera för dina lösningar.

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma om du är säker på de olika moment som jag kommer gå igenom på lektionerna samt om du kan lösa problem och förklara hur du gör när du löser uppgiften. Jag vill att du ska kunna argumentera för dina lösningar och visa en tilltro till ditt eget tänkande.

Kunskapsmålen visas upp på följande sätt

Jag kommer att följa upp målen genom observationer av eleverna både enskilt och i grupp. Eleverna kommer att göra enskilda skriftliga uppgifter som kommer att vara en del av bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik år 4

Påbörjat
På god väg
Säker
Du kan läsa och skriva tal inom talområde 0 - 10 000.
Du visar att du förstår positionssystemet, ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du visar att du kan ordna tal efter storlek
.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du vet hur likhetstecknet används.
Du kan räkna addition med skriftliga räknemetoder inom talområde 0 - 10 000.
Du kan räkna subtraktion med skriftliga räknemetoder inom talområde 0 - 10 000.
Du kan lösa textuppgifter där du ska använda subtraktion eller addition.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan uppskatta och mäta längd.
Du kan växla mellan olika enheter. Ex från m till dm.
Du kan namnge och känner till egenskaper hos några geometriska former.
Du kan rita rektanglar, trianglar och kvadrater med givna mått.
Du kan räkna ut figurers omkrets.
Du kan använda multiplikationstabellerna.
Du kan multiplicera med hela 10 tal och 100 tal.
Du kan multiplicera tal som 3 x 47, 2 x 524.
Du kan använda kort division, tex 84/4, 396/3.
Du kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Du kan hämta fakta ur en tabell.
Du kan ordna fakta i en tabell.
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Du kan göra en avprickningstabell.
Du kan rita ett stapeldiagram.
Du kan avläsa klockan och skriva ner klockslaget på två olika sätt.
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
Du kan läsa och skriva tal i bråkform

Ma
Matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa problem
Jag kan med viss hjälp lösa enkla matteproblem som handlar om saker som jag känner till. Jag kan med hjälp välja och använda metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker som jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Jag kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker jag känner till. Jag väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Förklara, beskriva och resonera.
Jag kan med hjälp beskriva hur jag kan lösa matteproblem. Jag kan med hjälp diskutera om svaret är rimligt.
Jag kan beskriva på ett ganska bra sätt hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett enkelt sätt om svaret är rimligt.
Jag kan beskriva på ett bra sätt om hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt om svaret är rimligt.
Jag kan beskriva på ett mycket bra sätt om hur jag kan lösa matteproblem. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt om svaret är rimligt.
Matematiska begrepp
Jag har vissa baskunskaper om matematiska begrepp. Jag kan med hjälp använda dem på ett ganska bra sätt i situationer som jag känner till väl.
Jag har baskunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som jag känner till väl.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett bra sätt i situationer som jag känner till.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp. Jag använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.