👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ljud år 7

Skapad 2017-12-11 13:18 i Almunge skola Uppsala
Planering för arbetsområdet Akustik och optik åk 9
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur kommer det sig egentligen att vi kan höra och se vår omgivning? Vad är egentligen ljud respektive ljus? Varför ser vi blixten innan vi hör åskmullret? Varför kan ljuset färdas genom rymden men inte ljudet? Vad är tinnitus? Varför är laserpekare ingen leksak?

Innehåll

Ljud och ljus åk 7 

Ämnesmål till dig som elev

Ljud

 • Känna till hur ljud bildas och hur det sprids i luften.
 • Känna till ljudets egenskaper, t.ex. skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner.
 • Känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse.
 • Känna till vilken hastighet ljud har i luft.
 • Känna till hur ett eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd.
 • Känna till hur ljud mäts samt hur ljudmiljön kan påverka hälsan.

Ljus

 • Känna till hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse.
 • Känna till hur ljus reflekteras i olika slags speglar (plan,konvex, konkav) och hur ljus bryts i t.ex. glas och vatten.
 • Känna till hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor.
 • Känna till att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger.
 • Känna till att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt.
 • Känna till varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan är helt ofarlig..
 • Känna till att strålningsenergi är en av flera energiformer.
 • Arbeta laborativt med planering, genomförande och utvärdering.

Arbetsformer

 • Muntliga genomgångar
 • Laborationer
 • Arbete enskilt och i grupp med olika uppgifter 
 • Diskussioner
 • Arbeta med boken Fysik Direkt

 

Bedömning

 • Genom en gruppuppgift inom ljud
 • Genom skriftligt prov på ljus (vecka 48).
 • Genom aktivt deltagande i diskussioner och resonemang under lektionstid.
 • Under laborationer och genom laborationsanteckningar och laborationsrapport.
 • Resonerande text om hur våra levnadsvillkor påverkats av kunskaper inom ljud och ljus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav i fysik

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera om fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.