👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsmatris åk 1-3 i matematik

Skapad 2017-12-11 20:27 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Bedömningsmatris i matematik utifrån skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning, både muntligt och skriftligt. Samt övriga kunskapskrav i matematik för åk 3.

Innehåll

 

Förmågorna:

I matematikundervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem samt värdera valda strategier 
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang  
 • använda olika matematiska uttryck för att samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

Så här kommer vi att arbeta:

Varje lektion innehåller en gemensam genomgång med tillhörande diskussion. Stor vikt läggs vid att prata matematik och därmed förstå vad det är som görs. I undervisningen kommer du att ges möjlighet att:

 • träna de grundläggande matematiska begreppen 
 • använda spel, ma-bok, lekar och digitala verktyg
 • arbeta enskilt och i grupp
 • arbeta med räknehändelser och problemlösning
 • delta i gemensamma genomgångar och matteprat
 • arbeta laborativt 
 • hjälpa kamrater och synliggöra sina tankar och strategier

 

Detta kommer att bedömas:

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom din aktivitet på lektionerna, din aktivitet i muntliga diskussioner med kamrater och lärare samt  diagnoser.

Se matris

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik 1-3

Godtagbara kunskaper ht åk 1
Godtagbara kunskaper vt åk 1,
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Godtagbara kunskaper vt åk 3
Taluppfattning
Talraden
Eleven räknar till 25.
Eleven räknar till 50
Eleven räknar till 100.
Eleven räknar till 115
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 3 och räkna till 12)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 40).
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 79 och räkna till 101)
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 996 och räkna till 1007)
Eleven kan räkna nedåt från 5
Eleven kan räkna nedåt från 10 (stoppa vid 0)
Eleven kan räkna nedåt från 15(stoppa vid 0)
Eleven kan räkna nedåt från 28(stoppa vid 19).
Eleven räknar nedåt från 314 (stoppa vid 295)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-5)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-100)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-1500)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-5)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-10)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 1-50)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 0-1000)
Eleven kan hoppa 10-hopp (10-50)
Eleven kan hoppa 10-hopp (10-50)
Eleven kan hoppa 10-hopp (0-100)
Eleven kan hoppa 5-hopp (0-50)
Eleven kan hoppa10-hopp (112-172)
Antalskonstans
Eleven kan jämföra mängder (stora och små saker)
Eleven kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering/Att se antal utan att räkna
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (3 och 4)
Eleven kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (5 och 6)
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11)
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
Eleven vet vilket 10-tal som ligger närmast 59. Jag vet vilket 100-tal som är närmast 375? Jag vet vilket 1000-tal som är närmast 2089?
Namnge tal/kombinerar siffra och bild
Eleven kan para ihop sifferkort och tärningsbilder (1-6)
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (0-10)
Eleven kan namnge de tal som min lärare pekar på (10-100), (11-20)
minskning/skillnad
Eleven kan och förstår med hjälp av föremål hur jag minskar med 1 eller 2.
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-20)
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-100)
Fler/färre
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 3)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 6)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13)
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15)
Eleven kan tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (20-100)
Uppdelning av tal
Eleven kan dela upp 5 föremål på ett sätt
Eleven kan dela upp 5 föremål på fler sätt
Eleven vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 7-10)
Eleven vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 10-19)
Hälften/dubbelt
Eleven kan dela upp 4 föremål så vi får lika många var
Eleven kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi delade på 10
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4)
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)
Eleven kan förklara hälften/dubbelt vad det betyder.
talens grannar
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-15
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-50
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-100
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-300
Storleksordna tal
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-15
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-100
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-200
Dela upp tal
Eleven kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-10
Eleven kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-15
Beräkna
Addition
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10 med konkret material
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10,(automatiserat)
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-100
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
subtraktion
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10 (automatiserat)
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-100
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
multiplikation
Eleven kan använda multiplikationstabellerna 0-2 och 10
Eleven kan använda multiplikationstabellerna 0-5 och 10
division
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20
Positionerna
Eleven förstår siffrors värde (ental, tiotal)
Eleven anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal)
Förstår och kan ange siffrornas värde (ental, tiotal, hundratal, tusental)
Bråk
Eleven kan beskriva och namnge en halv och en fjärdel.
Eleven kan beskriva och jämföra en halv och en fjärdedel.
Eleven kan dela upp helheter i olika antal delar. Samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion 0-10
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion och multiplikation (använder likhetstecknet på ett fungerande sätt)
Problemlösning
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift.
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift i flera steg.
Eleven kan lösa problemtuppgifter, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Eleven kan redovisa problemuppgift med lämplig strategi, samt kunna avgöra om resultatet är rimligt.
Mäta
tid
Eleven kan klockan hel samt veckodagarna.
Eleven kan halva klockslag
Eleven kan kvart i och kvart över,uppskatta tid, samt månaderna.
Eleven kan beräkna enkla tidsskillnader (hel, halv, kvartar)
Eleven kan digital och/eller analog tid.
Mäta
längd
Eleven kan jämföra och uppskatta längder och vet varför man mäter.
Eleven kan mäta med linjal, måttband och dyl. (m, cm) samt vet skillnaden på linje och sträcka.
Eleven förstår samband mellan meter och centimeter.
Eleven förstår och kan mäta begreppet omkrets.
Eleven kan jämföra areor samt skala i enkel förstoring och förminskning.
Mäta
massa
Eleven kan jämföra massa genom att väga i händerna och vet varför man väger.
Eleven kan använda en balansvåg
Eleven kan använda en balansvåg och förstår vikterna kg och g.
Eleven kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av massor (kg, hg och g)
Tallinjen
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (0-20)
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (0-20, 20-40)
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (10-30, 50-70)
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje med 5- och 2-hopp
Mäta
volym
Eleven kan jämföra volym i olika kärl och vet varför man mäter volym
Eleven kan jämföra volym i olika kärl och vet varför man mäter volym
Eleven kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av volymer (l och dl)
Geometri
Eleven kan vanliga lägesord
Eleven kan namnen på de tvådimensionella formerna; cirkel, kvadrat, triangel och rektangel
Eleven kan rita vidare på en påbörjad symmetri.
Eleven kan beskriva två och tredimensionella former; kub, rätblock, klot, kon, cylinder
Eleven kan bygga enkla tredimensionella figurer utifrån en instruktion
Eleven kan beskriva likheter och skillnader mellan två- och tredimensionella former
Statistik
Eleven kan göra en enkel tabell för att redovisa resultat.
Eleven kan göra och avläsa stapeldiagram
Eleven kan tolka och göra egna stapeldiagram och cirkeldiagram.
Eleven kan resonera kring slumpmässiga händelser i experiment och spel
Mönster
Eleven kan följa ett upprepande enkelt mönster.
Eleven kan fortsätta en enkel talföljd. ex. 2-hopp
Eleven kan fortsätta en talföljd. ex. 3-hopp,
Eleven kan tolka och fortsätta en talföljd.

Ma
Taluppfattning (skriftligt) HT åk 2

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden
Alla nivåer
Tals värde
Lägre nivå, mellannivå
Tallinje
Lägre nivå, mellannivå
Tallinje: Addition 1
Högre nivå
Tallinje: Addition 2
Högre nivå
Talföljd
Högre nivå
Dela upp tal
Lägre nivå, mellannivå
Storleksordna tal
Lägre nivå, mellannivå
Beräkna: Addition
Lägre nivå, mellannivå
Beräkna: Subtraktion
Lägre nivå, mellannivå
Likhetstecknet: Addition
Alla nivåer
Likhetstecknet: Subtraktion
Högre nivå
Likhetstecknet: Multiplikation
Högre nivå
Problemlösning 1
Mellannivå, högre nivå
Problemlösning 2
Högre nivå
Beräkna: Olika uttrycksformer
Högre nivå