👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

genre pedagogik /instruerande text

Skapad 2017-12-12 14:39 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
att skriva en instruerande text
Grundskola 3 – 9 Modersmål
Sitt namn brukar vara det först ordet som man läser eller skriver och du kommer att lära dig att skriva en instruerande med ditt namn.

Innehåll

 

Titeln: Mitt symmetriska namn

först ska vi lära oss om symmetri men kapitel i boken

sedan kommer vi att läsa en instruerande text i boken (recept om pannkakor) 

 

 

 

Uppgifter

 • mitt namn i symmetri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Kopia av franska F-5

Rubrik 1

Nivå 1
Läsa: Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska. (LUS 1-3) E L Skriva Nivå 1 Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. E L Du känner till skrivteckensform och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska. E L Tala och samtala Nivå 1 Du säger ord, fraser och meningar. E L Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag. E L E L Du märker struktur i korta fraser och meningar. E L Lyssna och förstå Nivå 1 Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 1 Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition. E L Språkbruk Nivå 1 Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag. E L E L Kultur och samhälle Nivå 1 Du känner till lekar från områden där modersmålet talas. E L Du känner till ursprungslandet flagga. E L Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas. E L
Nivå 2
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6) Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. E L Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar. E L Tala och samtala Nivå 2 Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. E L E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå. E L Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar. E L Lyssna och förstå Nivå 2 Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 2 Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas. E L Språkbruk Nivå 2 Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider. E L Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp. E L Kultur och samhälle Nivå 2 Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas. E L Du sjunger enkla sånger på modersmålet. E L Du känner igen ditt ursprungsland i en kartbok. E L
Nivå 3
Du läser korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9) E L Skriva Nivå 3 Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer färre stavnings- och grammatiska fel, budskap framgår tydligt. E L Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och uttropstecken) i utvecklade meningar. E L Tala och samtala Nivå 3 Du berättar om dig själv och din omgivning med till en vis del utvecklade meningar. E L Du ställer utvecklade frågor som berör din vardag och svarar med fullständiga meningar E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. E L Du börjar rätta dig efter språkets grammatik. E L Lyssna och förstå Nivå 3 Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 3 Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas. E L Språkbruk Nivå 3 Du utrycker känslor och åsikter med flera ord. E L Du börjar använda adjektiv. E L Kultur och samhälle Nivå 3 Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden. E L E L E L
Nivå 4
Du läser med flyt och förståelse åldersanpassade texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår. (LUS 10-14) E L Skriva Nivå 4 Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. E L Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur till en viss nivå. E L Tala och samtala Nivå 4 Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. E L E L Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. E L Du rättar dig efter språkets grammatik. E L Lyssna och förstå Nivå 4 Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 4 Du deltar aktivt i diskussion kring berättande, beskrivande eller förklarande texter med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas. E L Språkbruk Nivå 4 Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt. E L Du börjar använda adverb. E L Kultur och samhälle Nivå 4 Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok. E L Du känner igen ursprungslandets nationella sång. E L E L
Nivå 5
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker. (LUS 15) E L Skriva Nivå 5 Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag. E L Du har god förståelse av grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur. Du använder grundläggande grammatiska regler och interpunktionstecken i längre meningar med god säkerhet. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska. E L Tala och samtala Nivå 5 Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. E L Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag och bortom din vardag. E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. E L Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel. E L Lyssna och förstå Nivå 5 Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 5 Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. E L Språkbruk Nivå 5 Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt. E L Du använder både adjektiv och adverb när du uttalar dig. E L Kultur och samhälle Nivå 5 Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt. E L E L E L
Aspekt 1

Ml
Kopia av Modersmål år 7-9

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej bearbetat område
Läsa
1.1
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
1.2
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
1.3
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej bearbetat område
Skriva
2.1
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
2.2
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
2.3
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Samtala
3.1
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
3.2
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
3.3
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig framställning
3.4
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
3.5
 • Ml
 • Ml
 • Ml
 • Ml
 • Ml
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande - Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej bearbetat område
4.1
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej bearbetat område
5.1
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
5.2
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
5.3
Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.