Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Skruttet

Skapad 2017-12-12 18:38 i Mumindalen Svedala
Förskola
Lekfullt lärande Naturligtvis

Innehåll

Gemensamt Tema 

"Lekfullt lärande Natur-ligtvis"  läsåret 2017-18

Projektbeskrivning

 

 

Barngruppens projekt:

Hattifnattarna: Snick och Snack - vänner i Kungaskogen

Filifjonken: Snick och Snack - vänner i Kungaskogen

Mumintrollet: Vår närmiljö

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

I lekfullt lärande naturligtvis har vi fokus på värdegrund och hållbarhet, då vi har sett att det finns ett behov av detta i barngruppen. På Filifjonken och Hattifnattarna kommer vi arbeta med ett värdegrundsmaterial som heter "vännerna i Kungaskogen" och på Mumintrollet kommer vi arbeta med "vår närmiljö". Detta är utifrån barngruppernas intresse. I lekfullt lärande får även in de andra målen i läroplanen. 

Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund, kärnämnen och barns inflytande

Vårt syfte är att ge barnen en vidare förståelse för värdegrundsfrågor, en vidare förståelse för vår natur samt möjlighet att utveckla kunskaper inom kommunikation, matematik, skapande, teknik och naturvetenskap.

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen. `Hur ska vi dokumentera?

Projektet kommer vara en röd tråd i och genomsyra vår pedagogiska verksamhet och vi kommer arbeta både i mindre och större grupper. Projektet kommer att arbetas med i alla miljöer, både inom- och utomhus. 

Vi kommer att dokumentera genom bilder, film, barnens alster, anteckningar samt genom samtal med barnen. Dokumentationen kommer vara synlig i unikum och inne på avdelningen.

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

Se nedan

Förskolans prioriterade mål i SKA:

Utveckling och lärande 2.2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Normer och Värden 2.1

Förskolan ska efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

Vår avsmalning

 

Valda kärnämnen:

Intersubjektivitet 

Kommunikation

Vilka effekter vill vi uppnå?

En harmonisk och trygg barngrupp som kan kommunicera med varandra och lyssna på varandra. vi vill öka förståelse för sina medmännsikor, naturen och sin omgivning. 

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se?

Att barnen visar empati och förståelse för varandra. Att barnen vågar säger ifrån när de inte vill och att vågar stå upp för sig själva och deras värderingar.

Metoder:

I undervisning och med olika uttryckssätt. Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Vi har en variation i vårt lärande för att kunna tillgodose varje barns lärande och utveckling. Vi utgår från barnens ålder och behov samt de får möjlighet att utforska med alla sina sinnen.

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och projektets inriktning och syfte

Vi har en levande lärmiljö som är i ständigt förändring utifrån barnens intresse. temats innehåll ska vara synligt och tillgängligt för barnen.

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Föräldrar blir delaktiga genom det vardaglige samtalet, genom unikum, temaväggar och våra veckoschema.  

  

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: