Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete & pengar

Skapad 2017-12-12 20:44 i Alsike skola Knivsta
Vi kommer att arbeta med temat arbete och pengar i samhällskunskap. I arbetsområdet kommer vi att läsa om dina egna pengar, familjens pengar och vad de ska räcka till, olika yrken nu och i framtiden, regler och lagar om arbete, vad skatt är samt vad skattepengarna används till.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Hur mycket pengar har du? Vad ska dina pengar räcka till? Hur stor inkomst kan en familj ha? Vad behöver familjens pengar räcka till? Vad gör man om pengarna inte räcker? Hur mycket betalar vi i skatt? Varför betalar vi skatt? Vad arbetar vi med? Förr? Nu? I framtiden? Vad finns det för regler och lagar kring arbeten?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med temat är att du ska få lära dig mer om hur människorna och samhället påverkar varandra. Du ska få lära dig mer om ekonomiska samhällsstrukturer och om olika sorters arbeten. Du ska få träna din förmåga att samtala, att uttrycka egna åsikter och att kunna framföra och bemöta argument.

Målen med arbetet är att du:

 
 • lär dig om dina egna pengar
 • lär dig om familjens pengar och vad de ska räcka till
 • lära dig om samhällets ekonomi
 • lär dig om olika yrken nu och i framtiden
 • får kunskaper om regler och lagar om arbete
 • lär dig vad skatt är och vad skattepengarna används till
 • vågar, kan och vill uttrycka din åsikt i många olika sammanhang, både i tal och i skrif

 

Undervisning/arbetssätt

Det här ska vi göra:

* Läsa om arbete och pengar i olika texter t.ex. Samhällskunskapsboken.

* Titta på och reflektera över olika filmer om pengar, arbete och ekonomi.

* Utföra individuella arbetsuppgifter, både hemma och i skolan, där du får berätta hur du tycker och tänker kring exempelvis olika yrken och om skatter. Detta gör vi både muntligt och skriftligt.

* Träna dig mycket på att samtala, diskutera, uttrycka egna åsikter och att framföra och bemöta argument.

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma:

·         Ditt deltagande på lektionerna. Det är viktigt att du deltar aktivt genom att utföra de olika arbetsuppgifter du får, både individuella och i grupp. Du deltar genom att uttrycka egna åsikter och framföra argument för dessa, men också genom att lyssna och ta del av dina kamraters tankar och åsikter.

·         Dina kunskaper om hur familjers ekonomi kan se ut och vad en familjs pengar behöver räcka till.

·         Dina kunskaper om samhällets ekonomi.

·         Dina kunskaper om vad bidrag, lån, ränta och försäkringar är för något och när de kan vara bra att ha. 

·         Dina kunskaper om olika sorters arbeten, om varor och om tjänster. Vad arbetar vi med? Vad är en vara? Vad är en tjänst?

·         Dina kunskaper om lagar och regler om arbete och om fackföreningar.

·         Dina kunskaper om skatter. Varför finns de? Vad används skattepengarna till? Du ska också kunna argumentera för och emot skatter!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh
Arbete & pengar

SAMHÄLLSSTRUKTURER

På gång
Ok
Bra
Toppen
Familjens ekonomi inkomster/utgifter
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du har vissa kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Du har grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Du har goda kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Du har mycket goda kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion
Samhällets ekonomi
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du har vissa kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Du har grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Du har goda kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattpengarna till.
Du har mycket goda kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattpengarna till
Begreppsförmågan
Förståelse och användning av begrepp t.ex. skatt och konsumtion.
 • Sh  E 6
Du kan med stöd beskriva enkla samband och använder då begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi, t.ex. att man måste betala skatt och att man får barnbidrag om man har barn.
Du beskriver enkla samband och använder då begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi, t.ex. att man måste betala skatt och att man får barnbidrag om man har barn.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband och använder då begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Du kan beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi genom att visa hur de hänger ihop med egna enkla exempel.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband och använder då begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Du kan utförligt beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi med hjälp av egna exempel och du kan dra egna slutsatser.
Kommunikativ förmåga -
uttrycka åsikter, ståndpunkter och argumentera.
 • Sh  E 6
Du kan med stöd värdera och uttrycka olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du för enkla resonemang med till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du för enkla resonemang med till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du för utvecklade resonemang med underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du för välutvecklade resonemang med väl underbyggda argument.
Kommunikativ förmåga
Samtala - resonera och uttrycka åsikter
 • Sv  E 6
Du kan med stöd delta och du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du är för det mesta aktiv och hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du är aktiv och håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du är mycket aktiv och håller igång samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: