Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6A, kapitel 4 - Enheter

Skapad 2017-12-13 14:28 i St Mellby skola Alingsås
Mattespanarna 6A, kapitel 4 - Enheter
Grundskola 6 Matematik Fysik
Enheter - dygn, kvartal, skottår, kilo-, hekto-, deci-, centi-, milli-, med flera

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Centralt innehåll

Elevdel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • växla enheter till decimaltal.
 • använda prefixen för att göra växlingar.
 • diskutera rimlighet.
 • räkna ut tidsskillnader.
 • använda olika strategier i problemlösning.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment.
 • skriftlig avstämning.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • träna problemlösning enskilt och i par och grupp.
 • göra praktiska övningar
 • använda oss av datorn.

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar och spel som vi gör i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Ma
Kapitel 4 - Enheter

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleverna uppskattar storheterna längd, vikt och volym.
Eleven uppskattar enklare längder, vikter och volymer. Ex. Vilka föremål rymmer mer eller mindre än 1 liter? Hur mycket väger matteboken?
Eleven uppskattar längder, vikter och volymer och relaterar även till olika enheter. Ex. Väger den mer än 0,5 kg? Rymmer den mindre än 1 dl? Hur mycket väger ett äpple?
Eleven använder sin förmåga att uppskatta och relatera även i andra enheter.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven tecknar längder, vikter, volymer och tider och uttrycker dem i decimalform.
Eleven uttrycker enklare längder, vikter och volymer i decimalform. Ex. 1 liter och 5 dl = 1,5 liter. 2 kg och 3 hg = 2,3 kg.
Eleven uttrycker olika längder, vikter och volymer i decimalform. Ex. 1 kg och 125 g = 1,125 kg. 1 liter och 2 cl = 1,02 liter.
Eleven använder sin förståelse för decimaltal för att uttrycka längder, vikter och volymer i decimalform. Ex. 1 gram är en tusendel av ett kg och skrivs på tusendelsplatsen, dvs 0,001.

Eleven kan lösa och formulera problem.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven löser problem med enheter.
Eleven löser enkla problem med längd, vikt, volym och tid i välkända situationer och med välkända begrepp.
Eleven löser problem med längd, vikt, volym och tid. Eleven använder sig av en enklare strategi anpassad till uppgiften.
Eleven löser problem med längd, vikt, volym och tid. Eleven använder sig av strategier som är anpassade till uppgiften samt rätt begrepp.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar och kan förklara enkelt hur den löst uppgiften.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp. Kan förklara tillvägagångssätt relativt väl.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp. Kan tydligt förklara sitt tillvägagångssätt och även resonera om hur andra kan ha tänkt i sina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: