👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse/Skalmans GPP 2017-2018

Skapad 2017-12-14 08:58 i Åleds förskola Halmstad
Förskola
Pedagogiskplanering

Innehåll

Nulägesbild

Vi ser att barnen är måna om allt liv i naturen, både växter och djur. Vi ser också att dem tar ansvar över vår närmiljö och har medvetenhet om vad som hör hemma i naturen och inte. Vi försöker skapa ett medvetet återbruk där vi tänker att man kan använda en sak många gånger i olika miljöer.

Med utgångspunkt från vårt SKA 2016 behöver vi utveckla vår verksamhet mer med naturvetenskap och matematik. Vi strävar mot att förena läroplansmålen för att utveckla barnens transdisciplinära initiativ och meningsskapande processer. Vi ska visa mer på pedagogisk dokumentation i verksamheten och förankra det i vetenskap, samt göra miljöbeskrivningar. Gå mer på djupet med barnen i en process, till exempel skissa en planering/ritning innan en aktivitet. Vi ska filma mer i verksamheten för att få djupare analyser i vårt SKA. Rikta nuläge till verksamheten istället för till barnen, enligt Lundström (2016).

Projekt

Hållbar framtid - växtlighet och ljus

Syftet är att skapa hopp och framtidstro genom att jobba med växtlighet och ljus. Utforska växtlighet/växandet, samt sambandet mellan ljus och växtlighet som till exempel kretslopp, människors påverkan och vilka val vi gör - genom att skapa förundran kring växtlighet och ljus.

Vi väljer detta projekt då det ligger i tiden och är relevant för planetens välmående.

Vi tänker därför arbeta med dessa målområden(förmågor):

2.1 verksamheten ska utveckla arbetsprocesserna när det gäller det gäller att utveckla förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Nuläge: vi har en tillåtande miljö där barnen ges möjlighet att reflektera över sig själva och sin påverkan av omvärlden. Barnen plockar självmant upp material som de vet inte tillhör naturen. Vi samtalar om vattenbristen i kommunen och återvinning av matavfall (hems gröna påsar).

Förväntad effekt:  en verksamhet som bygger på en positiv framtidstro där barnen på ett naturligt sätt använder material flera gånger i form av återbruk.

Konkretisering av målet: vi har skapat en naturateljé som en inkörsport till återbruk, tanken är att se återvinning i flera miljöer.

2.2 verksamheten ska utveckla arbetsprocesserna när det gäller att utveckla förmågan att tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Nuläge: verksamheten har en miljö där barnen ges möjlighet att reflektera och byta erfarenheter med varandra. I samtalen mellan barnen upplever vi att de behöver stöd i att dela erfarenheter mellan varandra och öppna upp för varandras olikheter.

Förväntad effekt: en verksamhet där alla barnen ser att olikheter blir en tillgång.

Konkretisering av målet: närvarande och vägledande pedagoger.

2.2 verksamheten ska utveckla arbetsprocesserna kring att urskilja, utforska, uttrycka, dokumentera, undersöka, använda och ställa frågor kring naturvetenskap och matematik.

Nuläge: vi har en verksamhet där barnen visar intresse för att sortera och kategorisera, bygga och konstruera. Barnen är måna om livet i naturen, både växter och djur.

Förväntad effekt: en verksamhet som bygger på en djupare förståelse för sambanden inom naturvetenskap och matematik.

Konkretisering av målet: genom våra äventyrsgrupper ges barnen möjlighet att uppleva naturen på nära håll.

2.2 verksamheten ska utveckla arbetsprocesserna som väcker intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Nuläge: vi har en verksamhet där vi tolkar att barnen har en vilja att få lärdom om olika cykler.

Förväntad effekt: en verksamhet som präglas av respekt för allt levande bland djur och natur och sambandet mellan dessa.

Konkretisering av målet: vi visar på lärande i alla miljöer.

2.2 verksamheten ska utveckla arbetsprocesserna när det gäller att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.

Nuläge: vi har en verksamhet där vi ser att barnen konstruerar och bygger med olika material. Vi upplever att barnen har en förmåga att verbalt kommunicera sina tankar, känslor och idéer.

Förväntad effekt: en verksamhet där barnen blir medvetna om sina egna sätt att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter.

2.3 verksamheten ska utveckla arbetsprocesserna när det gäller att utveckla förmågan att förstå och handla efter demokratiska principer.

Nuläge: vi tillämpar demokratiska arbetssätt inom enstaka områden. Barnen får under delar av dagen välja vem och vad de vill leka med. När vi använder storbilden får barnen påverka genom att rösta vad innehållet ska vara.

Förväntad effekt: vi vill tillämpa en verksamhet där barnen förstår att de genom demokratiska processer är med och påverkar sin vardag. 

Konkretisering av målen: låta barnen göra egna val som även kan påverka andra.

 

Vad betyder och hur arbetar vi med våra värdeord i detta projekt och i rutinsituationerna utifrån miljöerna. Vad behöver förändras, göra om, utveckla....

Hur ser nuläget ut utifrån:
Undersökande - vi försöker variera materialet så det får olika betydelser (ex magneterna).

Tillgänglighet - just nu har vi mycket material tillgängligt men inte allt. Alla miljöer är inte alltid tillgängliga.

Tillåtande - idag tillåts det att blanda material i olika miljöer.

Språkande - vi har många språkande miljöer.

 

Vilka förväntade effekter väntar vi oss:
Undersökande - att barnen upptäcker samband mellan fler olika material.

Tillgänglighet - att vi ska ha mer material och fler miljöer tillgängliga.

Tillåtande - att barnen tar ansvar för att materialet kommer tillbaka på sin plats.

Språkande - ett naturvetenskapligt förhållningssätt i lärmiljöerna där det blir naturligt att ställa frågor, hypoteser mm.