Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-18 Projekt Klimat och väder

Skapad 2017-12-17 23:14 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik Engelska Kemi Geografi Biologi
Högtryck, på sommaren ofta förknippat med sol och värme. Det gillar de flesta av oss. Men vad är egentligen ett högtryck? Ett lågtryck? Och varför blåser det? Eller regnar? Och varför har vi ofta regnskog vid ekvatorn och öknar vid vändkretsarna? Och varför har Stockholm ett helt annat klimat än Grönlands sydspets, trots att de ligger på samma breddgrad? Väder och klimat, vad är skillnaden? Och varför blir vår jord allt varmare och vilka konsekvenser får det för jordens ekosystem och för livet på jorden? För växter, djur och människor? Och vad kan samhället och vi individer göra för att minska den globala uppvärmningen? Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda kunskaper i fysik och biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

Geografi:

- Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

-Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.​

 

 

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.​​

Konkretisering geografi:

- använda geografiska begrepp som kontinent, världshav, väder, klimat, klimatzon, vegetation och strömmar.

- använda olika metoder för att beskriva och undersöka omvärlden,

- beskriva lägen och storleksrelationer inom och mellan de olika världsdelarna,

- beskriva vad som kännetecknar de olika klimatzonerna,

- beskriva hur klimatet ger olika förutsättningar för människorna som bor i de olika klimatzonerna.

- med hjälp av kartor och andra geografiska verktyg söka information om olika klimatzoner

 

- diskutera olika geografiska källors trovärdighet och relevans

 

 

FYSIK

Koppling till det centrala innehållet - se nedan

Konkretisering:

 • veta vad som menas med värme
 • veta hur vi mäter temperatur och enheter för temperatur
 • att med en partikelmodell kunna beskriva fasövergångar, densitet och temperatur
 • känna till vattnets kretslopp
 • vad som händer med densiteten när fasta ämnen, vätskor och gaser värms upp
 • vad värmeenergi är för något samt hur den kan spridas på tre olika sätt
 • känna till energiprincipen och olika former av energi
 • veta hur solen skapar väderlek på jorden
 • förstå skillnaden mellan väder och klimat
 • veta hur högtryck och lågtryck bildas
 • kunna tyda en väderkarta
 • kunna förklara några väderfenomen
 • förstå skillnaden mellan naturliga växthuseffekten och den globala uppvärmningen (den förstärkt växthuseffekten)
 • känna till orsaker till den förstärkta växthuseffekten och kunna ge handlingsalternativ för att förhindra den

 

Viktiga begrepp:

Materia
Atom
Faser (fast, flytande, gas)
Densitet
Tryck
Värmeutvidgning

Värme
Temperatur
Temperaturskalor och enheter
Absoluta nollpunkten

Kondensation och stelning
Smältpunkt och kokpunkt

Värmeledning, värmeströmning och värmestrålning

Väder
Klimat
Lufttryck - högtryck och lågtryck
Vind
Nederbörd
Vattnets kretslopp
Glaciär
Växthuseffekt
Global uppvärmning

Sidor i boken (Fysik direkt): s.41-57

Lyssna på texten: http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Fysik/Baslaromedel/Fysik-Direkt/Lyssna-mp3-filer/

BIOLOGI

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. 
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  •  

Viktiga begrepp:

Ekosystem
Art
Näringskedja
Fotosyntes och cellandning
Kolets kretslopp
Producent och konsument
Näringsväv
Ekosystemtjänster
Biologisk mångfald

Sidor i boken (Biologi direkt): s.110-111, 329-334 (ej näringspyramid), 336-337, 357-359

Lyssna på texten: http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Biologi/Baslaromedel/Biologi-Direkt/Lyssna-mp3-filer-tidigare-upplaga/

KEMI

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Viktiga begrepp:

Gaser i luft och deras formler
Kvävgas
Syrgas
Koldioxid
Ozon
Växthusgaser
Fossila bränslen
Förstärkt växthuseffekt
Förbränning
Oxid
Grundämnen i vatten
Vattenmolekylens tre faser
Vattnets densitet vid olika temperaturer
Värmekapacitet
Vattnets kretslopp

 

Sidor i boken (Kemi direkt): s.46-51, 53-56

Lyssna på texten: http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Kemi/Baslaromedel/Kemi-Direkt/Lyssna-mp3-filer/

ENGELSKA:

 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 Konkretisering:

 Väderord och andra viktiga begrepp inom området klimat.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Genomgångar och filmklipp- lyssna, delta aktivt, anteckna
 • Instuderingsfrågor
 • Filmer och filmklipp
 • Laborationer
 • Diskussioner

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda fysikens/biologins/kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska/biologiska samband i naturen och samhället.
 • använda kunskaper i fysik/biologi/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal 
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Geografi: Använda geografiska begrepp, undersöka omvärlden med kartor, geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, föra resonemang om källor, ha kunskaper om världsdelarnas namngeografi och då beskriva lägen och storleksrelationer, ha kunskaper om samspelet människa, samhälle och natur, och visa det genom att resonera om orsaker och konsekvenser, 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Skriftligt prov
 • Gruppuppgift - väderleksrapport på engelska för imorgon och om 100 år
 • Gruppuppgift - plansch över klimatzon


Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    
 •  

2. Undervisning:

 •    
 •    
 •  

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Uppgifter

 • Uppgift Klimatzoner (SO, NO, Bi)

 • Uppgift Klimatzoner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi En Ke Ge
Geografi

Ha kunskaper om samspelet människa, samhälle och natur, och visa det genom att resonera om orsaker och konsekvenser.
F
E
C
A
Du har ännu inte uppnått kunskapskravet för E
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Använda geografiska begrepp.
F
E
C
A
Du har ännu inte uppnått kunskapskravet för E
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Undersöka omvärlden med kartor, geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. Föra resonemang om källor.
F
E
C
A
Du har ännu inte uppnått kunskapskravet för E
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,

Ha kunskaper om världsdelarnas namngeografi och då beskriva lägen och storleksrelationer.
F
E
C
A
Du har ännu inte uppnått kunskapskravet för E
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Fy Bi En Ke Ge
Bedömningsmatris Projekt klimat och väder - fysik åk 7

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Har ännu ej nått målen -->
-->
-->
-->
Söka information
förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Har ännu ej nått målen -->
-->
-->
-->
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Fy Bi En Ke Ge
Bedömningsmatris Projekt Väder och klimat - Biologi

Inte nått målet
E
C
A
Använda vetenskaplig information
Eleven kan använda vetenskaplig information på ett …........ fungerande sätt i diskussioner och för att skapa......... texter och andra framställningar med........ anpassning till syfte och målgrupp.
… i huvudsak ... ... enkla ... … viss ...
… relativt väl … ...utvecklade... … relativt god ...
… väl … … välutvecklade ... … god ...
Biologiska teorier, sammanhang,modeller,begrepp
Eleven har....... kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att …................. användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
......grundläggande......... …....ge exempel och beskriva dessa med viss.....
…..goda...... …..förklara och visa på samband inom dessa med relativt god....
….. mycket goda .......... ….....förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god........
Ekologiska samband,energiflöden,kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då......... ekologiska samband och.............. energiflöden och kretslopp.
…... enkelt identifierbara ...... …... ger exempel på …..
…. förhållandevis komplexa .... …... förklarar och visar på samband kring …...
…...komplexa..... .......förklarar och generaliserar kring …....
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: