👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, koordinatsystem och algebra

Skapad 2017-12-18 13:18 i Vallåsskolan Halmstad
Vi arbetar med Mattedirekt Matteborgen 6A kap 3-5.
Grundskola 6 Matematik
Du ska nu få arbeta med de avslutande kapitlen i boken 6A. Det handlar bla om geometriska figurer och area i kapitel 3. I kapitel 4 ska du för första gången få avläsa och skriva ett koordinatsystem samt räkna med medelvärde, median och typvärde. I kapitel 5 börjar du arbeta med obekanta tal, uttryck och ekvationer.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

 

Konkretisering av syfte

Under det här arbetsområdet ska du träna din förmåga att:

Kapitel 3 Geometri

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

 

Kapitel 4 Koordinatsystem och lägesmått

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten medelvärde, median och typvärde

 

Kapitel 5 Algebra

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, tex x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att träna dina förmågor genom att arbeta med materialet MatteBorgen 6A. 


Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. 

Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.  

Du färdighetstränar hemma (Bingel och repetitioner).

Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med.

Arbetet avslutas med en provräkning.

 

Bedömning / Dokumentation


Du bedöms under lektionstid samt vid provtillfället. Bedömningen ser du i matrisen. 

Uppgifter

 • Matteplanering kap 4-5

 • Matteplaneringen

 • Matteplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Betygsmatris Matematik

På väg
E
C
A
Lösa problem med strategier och metoder
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa ett matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa ett matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger någora förslag på andra sätt att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska uttrycksformer
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Välja och använda matematiska metoder
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Föra och följa matematiska resonemang
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt på ett mycket bra sätt.