👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monoteistiska Världsreligioner VT-21

Skapad 2017-12-18 13:38 i Forssaklackskolan Borlänge
Ämnesområdet behandlar de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 Religionskunskap
Under detta arbetsområde får du möjlighet att lära dig mera om tre av våra världsreligioner, nämligen de monoteistiska eller de abrahamitiska religionerna, som de också kallas. Religionerna vi kommer att läsa om är Judendom, Kristendom och Islam.

Innehåll

Undervisning och material

Vi kommer att använda oss av valda delar ur boken Religion SO-direkt ämnesboken, Judendom s. 358-377 (19 sidor), Kristendom s. 378-393 (15 sidor) och Islam 394-413 (19 sidor). Sammanlagt 53 sidor, det är ganska så många sidor, men slår vi ut sidorna på de fyra veckor vi jobbar med detta, blir det ca 13 sidor i veckan plus att vi inte kommer att använda alla sidor som hänvisats här ovan.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, se filmer, göra en jämförelseuppgift, göra ett begreppspapper och ha klassrumsdiskussioner.

Vill du få läroboken uppläst så finns boken på Inläsningstjänst. Sök på bokens titel: Religion SO-direkt ämnesboken

Filmer

Vi kommer att titta på några av filmerna på studi.se, inloggning via skolfederation.

- Religion och andra livsåskådningar 5:02 https://app.studi.se/l/religion-och-andra-livsaaskaadningar

- Religion och identitet 4:19 https://app.studi.se/l/religion-och-identitet

- Ritual och bön  4:49 https://app.studi.se/l/ritual-och-boen

- Religionsfrihet 4:23 https://app.studi.se/l/religionsfrihet

- De abrahamitiska världsreligionerna 4:58 https://app.studi.se/l/de-abrahamitiska-religionerna-en-jaemfoerelse

- Människosynen inom Judendom 4:44 https://app.studi.se/l/maenniskosynen-inom-judendomen

- Judendomens lära 4:44 https://app.studi.se/l/judendomens-laera

- Människosynen inom Kristendomen 3:27 https://app.studi.se/l/maenniskosynen-inom-kristendomen

- Bibelns historia 5:47 https://app.studi.se/l/bibelns-historia?subject=64635

- Människosynen inom islam 5:16 https://app.studi.se/l/maenniskosynen-inom-kristendomen

- Islams fem pelare 4:36 https://app.studi.se/l/islams-fem-pelare

Vi kommer även att se några av filmerna som finns på sli.se, inloggning via skolfederation.

- Abrahams många barn - Judendom, kristendom, islam 15 min http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203598 

- Världsreligioner i Sverige - Judendom, 10min https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%204930 

- Världsreligioner i Sverige - Kristendom, 10 min https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%204931 

- Bibelns historia 5:47 https://app.studi.se/l/bibelns-historia?subject=64635

- Världsreligioner i Sverige - Islam, 10 min https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%204929  

På Inläsningstjänst - Begreppa, finns det också filmer som vi kan komma att se, inloggning via skolfederation.

- Vad tror judar? 2:31 https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/religion/judendomen/vad-tror-judar

- Högtider inom Judendomen 3:06 https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/religion/judendomen/hogtider-inom-judendomen

- Vad tror kristna? 2:20 https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/religion/kristendomen/vad-tror-kristna

- Högtider inom Kristendomen 3:01 https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/religion/kristendomen/hogtider-inom-kristendomen

- Vad tror muslimer? 3:05 https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/religion/islam/vad-tror-muslimer

- Högtider inom Islam 2:15 https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/religion/islam/vad-tror-muslimer

På alla tre ovan angivna filmtjänster finns det massor av filmer som handlar om de monoteistiska världsreligionerna, filmerna ovan är bara ett axplock.

Tid till förfogande

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområdet V 2-5 med socrativetest i slutet av varje religion och en avslutande jämförande examination i slutet av V 5.

Judendomen arbetar vi med under V2, Kristendom under V3 och Islam under V4 och en jämförande examination i slutet av V5.

Konkreta mål

Du ska:

Känna till de tre religionernas historia, grundare, heliga texter, heliga platser, utbredning, budskapet och läran och hur budskapet uppfylls samt delen om sorg och fest.

Kunna se likheter och skillnader mellan och inom religionerna.

Kunna se kopplingar mellan hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället.

Kunna argumentera och resonera kring några viktiga livsfrågor för de olika religionerna. (Ex. hur har världen skapats, hur ska vi leva och vad händer efter döden?).

Kunna förstå och förklara begrepp så att du ska kunna beskriva viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar i de tre religionerna. 

Viktiga begrepp, personer och platser

Judendom 358-377

10 budorden, Sinaiberget, Moseböckerna, Abraham, Ismael, Isak, Israel, Palestina, Tora, Talmud, Tanak, Adam, diasporan, sekulariserade, pesach, Klagomuren/Västramuren, Jerusalem, synagoga, kippa, rabbin, menorah, monoteistisk, tefillin, sabbat, kosher, omskärelse, Bar- och Bat mitsva, yom kippur, hanukka, ortodoxa, konservativa, reformjudar och konverterat. (33 st.)

Kristendom 378-393

Jesus, Abraham, Bibeln, Martin Luther, gamla testamentet, nya testamentet, Jerusalem, Rom, kyrka, krucifix, påve, altare, nattvard, sakrament, kopter, frälsta,, treenigheten, trosbekännelse, dop, konfirmation, missionera, katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantiska kyrkan, Messias, evangelierna, syndafallet, påsk, jul och frikyrkor. (30 st.)

Islam 394-413

Muhammed, kaba, sunni, shia, imam, koranen, haditherna, minaret, Mecka, Medina, Jerusalem, Ibrahim (Abraham), Musa (Mose), Isa (Jesus), moské, Allah, "De fem pelarna", 1.Shahada (trosbekännelsen), 2. Salat (bönen), 3. Sawn (fastan), 4. Zakat (allmosegivandet), 5. Hajj (vallfärden), pilgrimer, omskärelse, hidjab, Ramadan (fastemånad) och sharia (27 st.)

Begreppspapper

Denna kommer ni att få ut, här finns alla begrepp, platser och personer som är här ovan i en enda lista.

https://borlange-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stefan_eriksson_borlange_se/EZaRJZrN7KZKvfULGDKlnx0B6Kj5zzbOW30t62iHckWLUg?e=ghwMAe

Jämförelseuppgift

Denna jämförelseuppgift kommer ni att få ut på en A3, den ska ni fylla i och behålla till år 8 när vi kommer att jobba med de övriga två världsreligionerna. Lägger en digital kopia här nedan.

https://borlange-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stefan_eriksson_borlange_se/EQZNw_BaVYJLo9LHJ9hEjOABYFmLRRp-VPSX9cN6Bcb6Vw?e=cKcIN9

Matriser

Re
Kunskaper/Förmågor som kommer att bedömas

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om världsreligionerna
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om de tre monoteistiska religionerna. Du beskriver inte ännu viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har grundläggande kunskaper om de tre monoteistiska religionerna. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om de tre monoteistiska religionerna. Du förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om de tre monoteistiska religionerna. Du förklarar och visar på samband och ser generella mönster mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna..
Likheter och skillnader inom och mellan religioner
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan och inom olika religioner.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan och inom olika religioner.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan och inom olika religioner.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan och inom olika religioner.
Samband mellan religion och samhälleliga förhållanden
Du visar inte ännu att du kan se hur religioner kan påverkas av och kan påverka samhället.
Du kan beskriva enkla samband hur religioner kan påverkas av och kan påverka samhället. Du gör det med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan beskriva relativt komplexa samband hur religioner kan påverkas av och kan påverka samhället. Du gör det med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan beskriva komplexa samband hur religioner kan påverkas av och kan påverka samhället. Du gör det med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begrepp
Du har inte visat tillräckliga kunskaper gällande begreppen.
Du har grundläggande kunskaper gällande begreppen.
Du har goda kunskaper gällande begreppen.
Du har mycket goda kunskaper gällande begreppen.