👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inkludering

Skapad 2017-12-22 13:05 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Bäcken - Inkludering

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Inkludering

Tidsperiod:

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp: Bäcken

Barnens ålder: 3-4 År

År och datum: 2018

Planeringen Upprättad av: Yvonne, Johanna o Lovisa

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-


Inkludering/Normer och Värden

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Normer och Värden: förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra.
Utveckling och lärande: utvecklar sin förmåga att lyssna reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Jobba vidare med att barnen medvetet kan sätta sig in i och andras situation, vi pedagoger stöttar barnen att "leva värdegrunden"
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-vi väljer medvetet böcker kring ämnet. Vi kopplar även de böcker vi valt via Läslyftet och jobbar med boksamtal. Vi har även fokus på Bockarna bruse där
barnen samtalar och reflekterar över hur trollet ska bli "snäll".Då vi över tid jobbat med dessa värdegrundsfrågor har barnen funderingar och kunskaper sedan tidigare.
-Genom samtal och i möten med barnen, lyssnar vi in i samt undervisar i området för att behålla och stärka deras nyfikenhet.
- via boksamtalen, i dagliga samtal, leka grupplekar och i Bornholmssamlingar. Vara medlekare.

- alla pedagoger är ansvariga

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

I månadsbrev och i samtal med vårdnadshavare lyfter vi värdegrundsarbetet. De dokumentationer vi synliggör och ger tillbaka till med barnen,

uppmuntrar vi föräldrarna att ta del av.

 

 


-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Vi har medvetet läst böcker och haft boksamtal kring värdegrundsfrågor vilket visat sig positivt genom att barnen:
- har satt ord på hur andra kan känna i situationer när det blir konflikter eller att vissa barn inte får delta i leken.

-Vi har även samtalet med föräldrar om att uppmuntra barnen att inkludera sina kompisar, vilket vi märkt att barnen anammat.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- barnen väljer och vill höra böcker kring ämnet och ställer frågor samt reflekterar om de som dom upplever är kränkande i berättelserna.
-barnen bjuder spontant oftare in kompisar till lek

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-vi pedagoger har medvetet samtalat och ställt frågor kring ämnet.

-vi har valt litteratur och filmer kring ämnet så att barnen kunnat relatera och samtala kring händelser de själva varit med om och även haft förmågan att sätta ord på olika känslor

-vi jobbar dagligen med ämnet, både i leken samt andra dagliga situationer.

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

-vi fortsätter med det vi redan gör samt bygger vidare så att barnen får en djupare förståelse kring inkludering och empati.
-Utvärderingen gjordes av:

samtliga på Bäcken.

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.