Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2017-12-28 16:55 i Högåsskolan Knivsta
Familj och vänner, skolan, mobbning, fördomar och rasism.
Grundskola 4 Samhällskunskap

Vi jobbar med : Familj och vänner; hur vi kan leva tillsammans på olika sätt, hur barn kan få hjälp om familjen har problem, hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma, hur vi kan visa att alla är lika mycket värda. Skolan; varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan, var man kan få hjälp om man får problem i skolan. Du har rätt att vara dig själv; vad som kan kallas mobbning, hur det känns att vara mobbad, vad man kan göra för att motverka mobbning, fördomar och rasism. Demokrati; Vad demokrati är, Hur demokratiska beslut fattas, hur klassråd och elevråd går till, hur val går till och hur man kan visa vad man tycker.

Innehåll

Vi kommer att jobba med:

 • att läsa boken Puls Samhällskunskap
 • att prata om och diskutera det vi läser
 • att ha skriftliga uppgifter
 • att lära oss ord och begrepp som hör till det vi jobbar med

Visa vad du lärt dig

Du ska:

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
 • kunna använda ord och begrepp på ett riktigt sätt
 • kunna redogöra för dina tankar och åsikter så att andra förstår

Tidsram

7 veckor

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda för årskursen anpassade begrepp i samhällskunskap för att analysera samhället.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Reflektera inom ämnet på årskursanpassad nivå.
Du ger endast exempel.
Du ger exempel och för ett enkelt resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för utvecklade resonemang kring dem.
Argumenterar utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv på en årskursanpassad nivå.
Du framför åsikter.
Du framför åsikter och resonerar fram argument.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är förhållandevis väl underbyggda.
Dokumentation - Anteckna, limma och förklara
Du behöver hjälp med att dokumentera.
Du kan dokumentera.
Du dokumenterar detaljerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: