👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Hi19

Skapad 2018-01-02 09:01 i Himlaskolan Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Grundskola F Biologi
Vi vill ge eleverna goda förutsättningar att lyckas att nå målen i framtida skolarbeten. Det ska vara roligt att gå till skolan och lära sig nya saker. För att lyckas är det viktigt att få känna gemenskap och trygghet. Vi använder oss av lärande lek!

Innehåll

Mål 

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Omformulering av läroplansmålen

Genom leken kan vi träna på att samarbeta, lyssna, ge och ta. I leken utvecklar de sin förmåga att lösa problem och förstå sammanhang. De tränar på kommunikation och att förstå demokratiska processer och empati för varandra, djur och natur. I leken kan de pröva matematiska och språkliga begrepp, utforska natur och teknik samt fysikaliska fenomen. I leken ute i naturen lär de sig att förstå samband mellan årstider, djur och människor samt att de där får träna sin grovmotoriska förmåga och kroppsuppfattning. Genom olika skapande uttrycksformer som erbjuds kan de utveckla sin förmåga att uttrycka känslor och sin förståelse för sin omvärld.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi börjar med att lära känna varandra. Våra namn och att skapa en vi- känsla. Vi leker med namnen och gör olika samarbetsövningar. Vi har delat gruppen i två för att ge dem utrymme att lära känna varandra och lära i lugn och ro.

Barnen verkar sugna på att börja med matematik så vi börjar med det redan på en gång. Vi räknar hur många vi är och hur många som är borta. Vi går igenom kalendern dagligen då ser vi ordningen på dagar, veckor, månader och år.  Vi räknar bokstäver i barnens namn och tränar antalsuppfattning nu i början. Vi arbetar också med rumsuppfattning och lägesorden. Vi använder oss också av materialet "Hitta Matematiken", för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematiska förståelse och därigenom kunna planera för fortsatt undervisning.

När det gäller svenska börjar vi presentera bokstäverna i barnens namn, skriver och ritar i  vår arbetsbok/ arbetsblad.Vi börjar att utforska bokstaven A.  Även när det gäller svenska använder vi oss av materialet "Hitta Språket" för att kartlägga och planera undervisningen.

Vi leker tillsammans och hjälps åt under hela dagen. I leken tränar vi, förutom matematik och språk också tex turtagning, samarbete och att lyssna på varandra. Vi kan genom leken få till oss olika kunskaper om hur olika samhällsfunktioner fungerar och om djur och natur.

Vi skapar med olika tekniker, tex. byggklossar, sy, rita/måla, klippa och klistra

Tillsammans med barngruppen skapar vi en aktivitetsbank med pulshöjande aktiviteter med tillhörande dokumentation.

Vårt mål är att vi  går till skogen en gång i veckan. Här kan vi leka lekar och få uppdrag som tränar språk, matematik och få förståelse för djur och natur.

Varannan vecka har vi klassråd. Där får barnen träna på att delta i ett möte, lyssna på varandra och föra fram sina tankar och åsikter. Varannan vecka har vi dessutom möten med eleverna där vi diskuterar värdegrundsfrågor. I början diskuterar vi hur vi önskar att ha det här i klassen för att vi ska tycka om att vara här. Både vad det gäller hur vi är mot varandra och lite regler och rutiner.

Uppföljning

I stort har vi följt planeringen och det har fungerat bra. Gruppen har blivit samstämmig men vi fortsätter att jobba kring hur man är en bra kompis är och hur man är mot varandra. Det vi behöver arbeta mer med är våra pulshöjande aktiviteter. I skogen tycker barnen det är väldigt roligt att tälja. Att fortsätta skapandet mot en affär är tanken. Detta är dock något som får och kan ta tid. Meningen är att affären kan vara en varaktig aktivitet i skogen som elever i olika åldrar kan ta del av. Vi har hunnit presentera 17 bokstäver och arbetat med siffror i maklig takt varvat med att belysa olika matematiska begrepp. Vi hara använt oss av olika metoder för att lära. Matematik och naturkunskapsuppgifter i skogen, skapande, lek, sång, musik mm. Dans är mycket populärt i gruppen. Skapande i alla former är något som vi sett är uppskattat i gruppen.

Utvärdering

För att sätta mer fokus på våra pulshöjande aktiviteter tänker vi att eleverna kan turas om att planera dessa. De blir då delaktiga och får en förståelse för vikten av att röra på sig. Vi har hunnit med att kartlägga gruppens färdigheter i svenska genom Hitta språket. När det gäller Hitta Matematiken har vi hunnit med tre av fyra kartläggningar.

Analys och utveckling 

Utifrån resultatet i Hitta Matematiken och Hitta språket planerar vi fortsatt utbildning. Eftersom intresset för skapande är stort bland eleverna utgår vi från temat Skapande. Vi tänker att vi kan arbeta mot de flesta av målen genom att utgå från detta intresse. Dans, som ju också attraherar eleverna är ju ett slags skapande som vi även kan använda oss av. Vi börjar med ett klassmöte för att lyssna av gruppens tankar om vad skapande kan betyda för dem.

Vi får en ny elev till klassen så i början av terminen får vi starta med lite lära känna varann- aktiviteter.

20200214

Vi har efter att analyserat Hitta Språket kommit fram till att vi behöver arbeta mer med att ge instruktioner som även vara över tid, samt fördjupa kunskaper av gemener och versaler. Symboler och ordbilder behöver vi också titta.

I Matematiken behöver vi fokusera på att dela upp antal, tex. dubbelt/hälften samt lägesord och rumsuppfattning.

 

Kartläggning av barngruppen

Varje höst får vi en ny förskoleklass där eleverna kommer från flera olika förskolor och orter i kommunen. Detta gör att vi behöver lägga ett stort fokus på värdegrundsarbete. Vi är 22 elever i klassen och kommer att utökas med en elev till  i oktober. En av de tre pedagogerna är ny i i gruppen och får liksom eleverna lägga fokus på att lära känna verksamheten. Vi har sett att många av barnen tycker om att skapa. De har redan sytt. pärlat, klistrat, målat mm. Detta är något som vi kan utveckla. De verkar också tycka om att vara utomhus och att röra på sig. De verkar nyfikna och vetgiriga.