Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi åk 5

Skapad 2018-01-07 10:43 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 5 Teknik Fysik
Generativ fråga: Vad är energi?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Elevinflytande, sociala färdigheter och skapande

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Miljö- och etiskt perspektiv.

Vad ska eleven förstå efteråt?

 • Att energi finns i flera former

 • Att energi inte kan skapas eller förstöras, men omvandlas

 • Hur de med en enkel beskrivning kan berätta om vad energi är och ge exempel på energi

 • Vad vi behöver energi till

 • Vad som menas med en sluten Att krets och strömavbrott

 • Att olika ämnen kan leda ström olika bra

 • Hur en elektrisk apparat fungerar, t.ex. en ficklampa

 • Kunna ge olika exempel på magneter kan användas till

 • Att jorden är magnetisk med magnetfält

 • Hur grunden för en elektromagnet fungerar

 • Att ge exempel på vad man har en elmotor och en generator till

 • Känna till några olika energikällor och hur de påverkar miljön samt hur energifördelningen ser ut i världen

 • Förklara skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi

 • Vad som menas med växthuseffekten

   

Vilka förmågor utvecklar eleven?

 • Förstå arbetsområdets relevanta begrepp

 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik och teknik

 • Samtala om och diskutera frågor som rör energi

 • Ge exempel på och beskriva några enkla tekniska lösningar i vardagen

 • Använda sina kunskaper i fysik och teknik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi

 

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: Elektricitet, elektrisk energi, energiform, kraftverk, ljudenergi, lägesenergi, rörelseenergi, strålningsenergi, värmeenergi, fotosyntes, batteri, elektrisk ledare, minuspol, pluspol, sluten krets, statisk elektricitet, strömkrets, strömkälla, elektromagnet, generator, isolator, energiprincipen, turbin, kompass, magnetremsa, magnetfält, atmosfär, växthuseffekt

Eleven ska kunna följande fakta: 

Förklara vad energi är och vilka olika former energi finns i.

Berätta om magneters egenskaper och användningsområden. 

Redogöra för hur vi kan utvinna energi från naturen i olika energikällor. 

Förklara hur energianvändningen påverkar miljön. 

Koppla en elektrisk krets med batteri.

 

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: 

Förklara vad energi är och vilka olika former energi finns i. 

Berätta om magneters egenskaper och användningsområden. 

Redogöra för hur vi kan utvinna energi från naturen i olika energikällor. 

Förklara hur energianvändningen påverkar miljön. 

Koppla en elektrisk krets med batteri. 

Bygga en egen solugn. 

Bygga ett vattenhjul.

Bygga en vindsnurra.

 

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Kan energin ta slut?

Bedömning

Vad ska bedömas?

Se matris

 

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Aktivitet och diskussioner under lektionerna samt genomförande av experiment och undersökningar.

Summativ bedömning: Skriftligt prov

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Brainstorming på en tankekarta i klassen utifrån elevers VÖH-schema som följs upp efter arbetsområdets slut.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Energi och energiformer

Elektricitet

Magnetism

Energikällor

Solugn

Vattenhjul och vindsnurra

 

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Klassrum

Följande material och tekniker används: 

 

Filmer om energi.

Läromedlet ”Koll på NO” åk 5, text- och arbetsbok. 

Material till löpande experiment.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Energi

0
1
2
3
Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven känner inte till olika energikällor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med VISS koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på NÅGOT ENKELT samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med RELATIVT GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på OLIKA ENKLA samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med GOD koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven känner inte till sambandet mellan isolering och energins flöde.
Eleven kan beskriva och ge exempel om isolering med VISS koppling till energins flöde.
Eleven kan beskriva och ge exempel om isolering med RELATIVT GOD koppling till energins flöde.
Eleven kan beskriva och ge exempel om isolering med GOD koppling till energins flöde.
Fysiken och vardagslivet
Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven har bristfälliga kunskaper om fysikaliska fenomen och fysikens begrepp. Eleven för inga resonemang om elektriska kretsar och kan inte relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att GE EXEMPEL på och beskriva dessa med VISS användning av fysikens begrepp. I enkla och TILL VISS DEL underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp. I UTVECKLADE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med GOD användning av fysikens begrepp. I VÄLUTVECKLADE och VÄL UNDERBYGGDA resonemang om elektriska kretsar kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikens metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven gör inte undersökningar utifrån givna planeringar och och bidra inte till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att EFTER NÅGON BEARBETNING arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven resonerar inte över sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄL UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven använder inte utrustning på ett säkert sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT och EFFEKTIVT sätt.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven gör inga dokumentationer.
Eleven kan göra ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra VÄL UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven söker inte information och använder inte olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med VISS anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄL UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med GOD anpassning till sammanhanget.
Ny aspekt
 • Tk
 • Tk
 • Tk
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: