Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-01-07 19:44 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Historia
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med den historiska perioden Medeltiden, den kallas så eftersom den är en mellanperiod mellan Vikingatiden och Vasatiden. Medeltiden sträcker sig från 1100-talet fram till mitten på 1500-talet. Vi kommer dels att titta på vad som hände med Sverige under den här tidsperioden, men också undersöka hur livet såg ut för människorna som levde då med hjälp av olika typer av källor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • använda det du lär dig om historia för att resonera kring hur olika tidsperioder såg ut och påverkade varandra samt vilka personer och händelser som var viktiga. 
 • fundera kring de källor vi använder utifrån ett källkritiskt perspektiv, kan vi lita på de källor vi använder och varför?
 • använda historiska begrepp som är kopplade till ämnesområdet

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa grundläggande kunskaper om Medeltiden som tidsperiod, samt viktiga personer och händelser som är kopplade till tidsperioden. 
 • fundera kring hur och varför samhället förändrades under Medeltiden samt hur människor som levde under Medeltiden hade det. 
 • undersöka några förändringar som hände under Medeltiden, varför de hände och vad de ledde till samt hur detta kan ha påverkat våra liv idag. 
 • använda historiska begrepp som är kopplade till arbetsområdet
 • använda olika typer av historiska källor för att få reda på hur människor levde under Medeltiden samt fundera kring hur användbara och trovärdiga källorna kan vara i olika sammanhang. 

Hur ska det bedömas?

 • Uppgift om Medeltidens regenter
 • Olika uppgifter kring människors levnadsvillkor under Medeltiden
 • Uppgift om källkritik
 • Din faktatext om en fördjupning inom Medeltiden

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Filmer, ljudklipp, skönlitterära berättelser samt faktatexter ur läroböcker
 • Eget arbete utifrån filmer och texter
 • Arbete med olika typer av källor utifrån ett källkritiskt perspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: