Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 VT-18

Skapad 2018-01-07 19:45 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under vårterminen kommer vi att lägga mycket fokus på att skriva olika typer av texter. Vi kommer bland annat gå igenom och träna på att skriva instruerande texter, berättande texter samt faktatexter. Upptill det kommer vi fortsätta arbeta med att utveckla vår läsförståelse genom våra läsläxor samt träna vår kommunikativa förmåga genom olika diskussionsövningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • kunna formulera dig på olika sätt både muntligt och skriftligt. 
 • läsa olika typer av texter samt fundera kring deras innehåll med hjälp av frågor på, mellan och bortom raderna. 
 • anpassa ditt språk beroende på texten du skriver och vilka som ska läsa den. 
 • använda språkets olika grammatiska och skriftliga regler för att uttrycka dig i olika typer av texter. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

Läsa

 • läsa och förstå olika typer av texter genom att använda dig av lässtrategier för att ta till dig innehållet i texterna du läser. 
 • sammanfatta texterna du läser, formulera egna åsikter kring den lästa texten och på så sätt visa läsförståelse.
 • fundera kring olika budskap i texterna, vad de vill berätta och vad man kan lära sig från deras innehåll. 

Skriva

 • skriva olika typer av texter med innehåll, struktur och språklig variation.
 • använda grundläggande regler för stavning och grammatik i de texter du skriver. 
 • i berättande texter använda dig av gestaltande beskrivningar och en handling med röd tråd. 
 • ge respons på andras texter samt bearbeta din egen text utifrån kamraters respons. 

Tala

 • samtala om olika välbekanta områden och då ställa frågor och framföra egna åsikter för att föra samtalet vidare. 
 • förbereda och genomföra muntliga presentationer med inledning, innehåll och avslutning samt att den anpassas efter de som lyssnar. 

Hur ska det bedömas?

 • läsa och arbeta med olika typer av texter
 • skriva och bearbeta olika typer av texter
 • planera, förbereda och genomföra muntliga presentationer och delta i samtal
 • träna på din läsning och läsförståelse genom läsläxa varje vecka

Undervisning och arbetsformer

 • gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av texter och dess innehåll
 • skriva olika typer av texter samt bearbeta dem utifrån respons
 • träna på att hålla muntliga presentationer och delta i samtal
 • högläsning
 • läsläxa varje vecka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: