Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metaller och elektrokemi åk 9

Skapad 2018-01-08 11:23 i Stordammens skola Uppsala
Här arbetar vi med metaller och elektrokemi.
Grundskola 9 Kemi
Vi ska lära oss mer om atomer och joner. Vad är en ädel metall? Varför rostar järn? Vad menas med korrosion? Hur kan vi förhindra detta? Hur tar vi hand om jordens resurser? Varför är det viktigt att återvinna metaller? Vi försöker hitta svaren på de här frågorna genom experiment, se film och läsa i boken.

Innehåll

Centralt innehåll

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället
• Människans användning av energi- och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskussioner.
 • Laborationer med labbrapportskrivning.
 • Arbeta med text och frågor i arbetsboken.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • Ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • Ett aktivt deltagande i laborationer
 • Skrivna labbrapporter
 • Skriftligt prov.


Vad ska du kunna

 • Känna till atomens uppbyggnad – elementarpartiklar
 • Förklara hur positiva och negativa joner bildas
 • Förklara vad oxidation och reduktion betyder
 • Förklara spänningsserien - vad är det som händer när en metalljon och en metallatom finns i närheten av varandra ( Fe – jon och Cu –metall, Cu -jon och Fe-metall)
 • Förklara vad elektrolyter är för ämnen
 • Förklara vad processen korrosion innebär och hur kan man skydda metaller mot den
 • Förklara hur ett galvanisk element fungerar
 • Förklara hur ett batteri är uppbyggt och dess funktion
 • Förklara vad som händer under elektrolys av saltsyra och andra elektrolyter. (anod och katod- reaktion)

Uppgifter

 • Prov 25/1 - läsa på information

Matriser

Ke
Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller Kemi åk 7-9

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Siffrorna i rutorna till vänster refererar till provfrågorna.
E
C
A
Ha kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp, modeller och teorier 1, 2
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om kemiska processer och samband 3
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Resonera om energiomvandlingar och materiens kretslopp 7, 8 och 9
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Resonera om hållbar utveckling 3c, 5b
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: