Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema; Muntlig framställning

Skapad 2018-01-08 12:51 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer du att arbeta med hur du bygger upp en muntlig framställning, träna retorik samt genomföra ett "argumenterande tal".

Innehåll

 

Pedagogisk planering; Tema muntlig framställning

Mål:

- tala och samtala i olika sammanhang,

- läsa, förstå och reflektera över olika texter,

- skriva texter för olika syften och mottagare,

- bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

- söka och värdera information från olika källor.                                                  Ur: Lgr 11

 

Centralt innehåll

 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.

 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.

 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier som verktyg för att planera och genomföra en presentation.                            

 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.

 • Ord, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.

 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 • Källkritik. Hur man bedömer informationens rimlighet och hur texters avsändare påverkar innehållet.                                                                                                                      Ur: Lgr 11

 

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

Du ska efter genomfört arbetsområde kunna genomföra en muntlig presentation i form av ett ”hålla argumenterande ett tal”. I ditt argumenterande tal ska du lyfta fram olika åsikter och argument, dina och andras, kring ett ämne (inom Biologi) för att lyfta fram en tydlig ståndpunkt i en specifik fråga.

 

Arbetsområdets innehåll:

Arbetsområdet syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i hur man presenterar åsikter och viktig information genom att göra ett ”argumenterande tal”. Vilken information är viktig för att åhöraren ska förstå din åsikt. Vilket syfte du har  med att föra fram dina åsikter och information. Hur presenterar man ett innehåll,  dvs retorik. Du kommer också att arbeta med källkritik och val av information.  

 

Material:

I detta arbetsområde kommer du att söka information i olika medier för att samla fakta och argument som stödjer dina åsikter. Information kan hämtas från nätet, läroböcker, tidningar mm. Även en del klipp ifråga om retorik kommer att användas. I detta häfte finns även arbetsmaterial från Fixa texten ! 2 (s 82-94).

 

Metod:

Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp. Du kommer under arbetsområdets gång Din redovisning kommer att ske individuellt inför en grupp.

 

Examination:

Du ska vara aktivt deltagande i lektionsarbetet, både muntligt och skriftligt. Du visar din förmåga att framföra ett budskap genom ett ”argumenterande tal” inför en grupp. Du ska visa din förmåga att granska texter källkritiskt samt referera till fakta/informationskälla minst en gång i ditt tal.

 

Bedömning:

Ditt arbete kommer innehållsligt att bedömas inom Biologi av no-läraren och i svenska ifråga om framförande, upplägg och retorisk förmåga.

Uppgifter

 • Examinerande uppgift; Hålla ett tal

Matriser

Sv
Hålla tal

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Innehåll
Du har följt uppgiftsinstruktionen och gjort det som efterfrågades i den.
Du har följt uppgiftsinstruktionen och gjort det som efterfrågades i den.
Du har följt uppgiftsinstruktionen och gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankegångar och åsikter framgår.
Dina tankegångar och åsikter framgår tydligt.
Dina tankegångar och åsikter framgår tydligt.
Du behandlar ämnet för ditt TAL på ett enkelt sätt t.ex med enkla beskrivningar.
Du behandlar ämnet för ditt TAL på ett utvecklat sätt t.ex genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt TAL på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Struktur
Ditt TAL är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Strukturen i ditt TAL fungerar relativt väl med fungerande inledning, mittdel och avslutning.
Strukturen i ditt TAL fungerar väl med fungerande inledning, mittdel och avslutning.
Anpassning till syfte, publik och situation
Ditt muntliga TAL har viss anpassning till syfte, publik och situation.
Ditt muntliga TAL har relativt god anpassning till syfte, publik och situation.
Ditt muntliga TAL har god anpassning till syfte, publik och situation.
Språk
Du använder ett språk som i huvudsak fungerar för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar relativt väl för ämnet och publiken.
Du använder ett språk som fungerar väl för ämnet och publiken.
Du försöker använda dig av retoriska figurer i ditt TAL.
Du använder dig av någon retorisk figur i ditt TAL.
Du använder dig av varierade retoriska figurer i ditt TAL.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras TAL.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras TAL.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras TAL.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i ditt TAL fungerar i huvudsak för en publik i den situation där det är tänkt att framföras.
Innehåll och form i ditt TAL fungerar relativt väl för en publik i den situation där det är tänkt att framföras.
Innehåll och form i ditt TAL fungerar väl för en publik i den situation där det är tänkt att framföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: