Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden på Myrstacken

Skapad 2018-01-08 15:40 i Förskolan Djurgårdsparken Kristinehamn
Förskola
Vi på Myrstacken kommer under vårterminen 2018 att arbeta med tema värdegrund. Detta som ett fortsatt arbete kring temat under höstterminen 2017. Vår barngrupp består av 20 st barn i åldrarna 3-6 år: 10 st flickor och 10 st pojkar.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen ska fortsätta utveckla sina förmågor att samarbeta, leka och jobba med andra barn. Efter höstens renoveringsarbetet i huset då alla tre avdelningar har varit sammanslagna har nya konstellationer mellan barnen bildats. Nya relationer har skapats som vi gärna vill gynna och bibehålla.

 

Hur ska det märkas på barnen?

Vi vill att det ska synas på barnen genom att de fortsätter leka i de nya gruppkonstellationerna som skapats under hösten då vi varit sammanslagna med de andra avdelningarna i huset. Vi vill också att det ska synas när de nya barnen kommer till oss i vinter så att de blir insläppta på ett positivt sätt och blir en naturlig del i gruppen.

 

Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Vi vill att vårt värdegrundsarbete ska gynna barnens framtida skolgång och i andra sociala sammanhang.

 

Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Vi vill se att vår verksamhet i stort är tillåtande och präglat av respekt. Vi vill se att vår verksamhet tillåter att alla ska få ta plats och respektera och uppskatta att alla är olika.

 

 

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 - förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra

 - utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter sant att ta ansvar för gemensamma regler

 - sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande"

·     

·  

·        Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi vVi har relativt små lokaler med små rum. Vår utegård är stor och erbjuder många olika miljöer.

 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Vi har många duktiga lekledare som vi kan använda när vi delar in barnen i grupper, dels för att stärka dom som ledare och hjälpa övriga i sin lekutveckling.

 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vi är 3 pedagoger med samma grundvärderingar men har olika intressen och förmågor som gör att vi kompletterar varandra.  

 

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Vårterminen 2018.

 

Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

Både inne, ute, enskilt och i grupper.


Vilket material?

 


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Till en början kommer vi att jobba med att få ihop den nya gruppen med de nya barnen. Vi kommer att prata om och jobba in våra rutiner och gemensamma regler. Här kommer vi kunna använda oss av de äldre barnen som har gått hos oss innan och känner till allt. 

Läsgrupper på måndagar

Lekgrupper på tisdagar

Skogen på onsdagar

 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi kommer att börja med att dela in barnen i olika lekgrupper där vi kan vara med och styra och skapa grupper där barnen kan lära av varandra och växa tillsammans. Vi kommer att börja med detta på tisdagar. Exempel på aktiviteter: måla, baka, affär, doktor, svårare pussel, drama.

 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: