Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära + säkringar i huset för åk 7

Skapad 2018-01-09 11:28 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Hur kommer det sig att lampan lyser? Vad är isolator? Vad är el för något? Hur skapar man el? Vad är en atom? Hur ser den ut? Vad är säkringen? Vad behövs det till? Vad är elström? Hur mäter man ström?

Innehåll

Syfte

Centralt innehål

 • Grunder till elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället. (Fy)
 • Betydelsen av egenskaper för säkringar (elproppar) vid val av material.(Te)
 • Dokumentation i form av manuella skisser och ritningar. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.(Te)

Mål med denna kurs är att:

1.Skapa förståelse kring begrepp energi.

2.Skapa förståelse kring begreppen "laddning", "partikelmodell" och "atom",

3.Förstå att vissa ämnen leder ström och andra inte samt kunna ge exempel på ledare respektive isolatorer;

4.Skapa förståelse för begreppen:

Sluten krets,

◦ström, spänning och resistans

5.Få praktisk färdighet att koppla upp en krets utifrån ett kopplingsschema;

6.Få kunskap om begreppen elsäkerhet och säkring;

7.Kan dokumentera undersökningar och redovisa dem i labbrapporter;

8.Kan tänka ut, skissa och bygga en modell av huset med fungerande sluten strömkrets och säkringar;

9.Förstår betydelsen av de upptäckter som gjort genom historien inom detta område.

Arbetsgång:

•Medverka i genomgångar

•Träna på att göra naturvetenskapliga/tekniska undersökningar och dokumentera dem

•Medverka i gruppdiskussioner

•Göra läxor (läsa kapitel och svara på frågor) och skriva ett prov.

gå in på sait: http://www.svenskenergi.se/Elsajten/ 

Detta kommer att bedömas i denna kurs:

•Din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör kursen (kommunikativ förmåga),

•Din förmåga att genomföra undersökningar och dokumentera dessa (förmåga att reflektera och analysera),

•Din förmåga att beskriva fysikaliska fenomen med fysikaliska begrepp och samband (förmåga att reflektera och analysera).

 

UTVÄRDERINGEN I TEMAT:

1. Var temat intressant? Vad är det som var intressant?

2. Med vilken förmåga arbetade du mest denna gång? (begrepp, reflektera och analysera, förmåga att skriva rapporter, förmåga att laborera/tillverka fungerande saker).

3. Vad var mest svårt? Vilka begrepp var svåra?

4. I dagsläget kommer du ihåg vad vi sade om ström, spänning och resistans? Skulle du kunna skriva en gång till detta prov?

5. Vad skulle du vilja göra annorlunda om du skulle få möjlighet att göra om kapitlet "Ellära"?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Fysik, "Säkringar i huset".

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Användning av information
ditt muntliga arbete på våra lektioner
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner.
Genomförandet av undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och någorlunda bra planeringar.
Du kan, utifrån givna planeringar, genomföra undersökningar väl.
Laborera
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resonemang i labbrapporter
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftliga rapporter. Eleven resonerar kring felkällor.
Fysikaliska begrepp
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper och elektricitet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
i ditt prov
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis svåra fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på svåra fysikaliska samband.

Fy Tk
Teknik i tema "Säkringar i huset".

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: