Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grannspråk och minoriteter grundskolan

Skapad 2018-01-09 13:51 i Grundsärskolan Simrishamn
Arbetsområde kring grannspråken och de svenska minoriteterna.
Grundskola 7 – 9
I Norden lever vi nära varandra och vi kan ofta förstå varandra.

Vi kommer att arbeta med de likheter och skillnader som finns mellan våra språk och våra sätt att leva?

Innehåll

Beskrivning

Inom arbetsområdet samarbetar ämnena svenska och SO.

Vi lär oss mer om hur människor lever i samhället idag. Hur historien påverkar oss och om vilka likheter och skillnader det finns mellan språken, främst inom norskan och danskan.

Förmågor som ska tränas

Inom arbetsområdet kommer vi arbeta med följande:

Lgr 11,
kap 2.1 Normer och värden
- respektera andra människors egenvärde

kap 2.2 Kunskaper
- de nordiska språken och det nordiska kulturarvet
- de nationella minoriteternas kultur, språk och historia
- likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk och historia

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
- förmågan att ta ett eget ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Svenska
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter (t.ex. sångtexter)
- att se strukturer i språk

Samhällskunskap
- hur samhällen formas, förändras och samverkar

Historia
- använda historiska referenser för att tolka dåtidens och dagens händelser och kulturmöten.

Centralt ämnesinnehåll

Historia
- samernas och de andra minoriteternas historia och situation i samhället idag
- hur historien påverkar hur människor lever idag

Samhällskunskap
- vilka bor i Sverige?
- hur lever människor i samhället idag?
- vilka är de nationella minoriteterna och urfolket?                                                

-hur ser Sverige och grannländerna ut?

Svenska
- att förstå, tolka och analyser olika texter, såsom sångtexter och skönlitteratur
- de nordiska språkens likheter och olikheter
- muntlig presentation
- skönlitteratur för ungdomar från Norden, som belyser människors livsvillkor
- Sveriges minoritetsspråk

 

Så här arbetar vi

Samhällskunskap och historia
- se filmer från bl.a. UR och Skolverket och diskutera innehållet
- läsa olika texter såsom fakta, tabeller, historik och språkbruk 

- genomgångar i form av mindmap, power point-presentationer och diskussioner

- 4 hörnsövningar 

- Skriv och tankeövningar                                                                  

- egen fördjupning och redovisning

Svenska
- lyssna och förstå sångtexter och andra texter
- lära mer om skönlitteratur från och om Norden genom presentation av bibliotikarie
- fördjupning i likheter och skillnader i de nordiska språken och minoritetsspråken
- egen fördjupning och redovisning

 

Arbetsområdet avslutas med:
- skriftligt test
- muntlig redovisning

Detta ska bedömas

Historia
din förmåga att:
- använda historien för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor idag
- föra resonemang om hur det förflutna påverkar dagens samhälle

Samhällskunskap
din förmåga att:
- föra resonemang om hur människor och länder påverkar varandra och blir påverkade
- redogöra för de nationella minoriteternas rättigheter och ställning i dag.

Svenska
din förmåga att:
- dra slutsatser om hur olika texter påverkas av den kultur där de skrivits
- göra en muntlig redogörelse
- resonera kring likheter och skillnader mellan några nordiska språk

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  SO  7-9
 • Samerna och de nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia.
  SO  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu, samt dess betydelse för kulturer och samhällen.
  SO  7-9
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Bedömningsmatris svenska historia och samhällskunskap Lgr 11

LÄSA

E
C
A
Behöver träna läsförståelse.
Visar på grundläggande läsförståelse. Gör enkla sammanfattningar med vissa kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på god läsförståelse. Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på mycket god läsförståelse. Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Behöver träna på att resonera, hitta budskap och dra slutsatser från texter.
Kan föra resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.

TALA & LYSSNA

E
C
A
Behöver träna på att lyssna. Behöver träna på att diskutera och framföra egna åsikter.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Kan lyssna till, samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Behöver träna på muntliga reodgörelser.
Kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med i relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med i väl fungerande struktur, innehåll.

SPRÅKBRUK I SVERIGE OCH NORDEN

E
C
A
Har grundläggande kunskaper om svenska språket. Behöver träna på att reflektera över språkets historia.
Kan föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Kan jämföra med närliggande språk och tydligt beskriva framträdande likheter och skillnader.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

HISTORISKA SKEENDEN

E
C
A
 • Hi  7-9
Kan förklara hur våra identiteter påverkas av den värld vi lever i och har levt.
Har grundläggande kunskaper om och kan ge exempel på historiska förhållanden, skeenden och gestalter som har påverkat de Nordiska länderna, t ex krig, geografi, befolkning och språk.
Har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och kan förklara hur det skapar och påverkar den tid vi lever i nu.
Har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och kan diskutera och argumentera för hur vi kan skapa, stärka förändra eller påverka hur identiteterna ser ut idag.
 • Hi  7-9
Kan förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid vi lever i och har levt.
Kan förklara och ge några exempel på hur skilda uppfattningar historiskt sett kan påverka olika uppfattningar i nutiden och konsekvenserna av detta t ex romernas situation.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur skilda uppfattningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och konsekvenserna av detta.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, se konsekvenserna av detta och argumentera för hur vi kan påverka villkoren och värderingarna.

SAMHÄLLSSTRUKTURER

E
C
A
 • Sh  7-9
Har kunskaper om immigrationen till Sverige.
Kan berätta om immigrationen till Sverige förr och nu. Vilka kom/kommer och varför. Vad betyder olika begrepp som t ex asyl och uppehållstillstånd.
Kan föra utvecklade resonemang om vilka som bor i Sverige. Hur och varför vi är mångkulturella och vad detta innebär. Kunna redogöra för skillnaden mellan integration och segregation.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om livsvillkoren för invandrare, 1:a, 2:a och 3:e generationens invandrare. Kunna diskutera och argumentera för när och vem som är svensk - invandrare.
 • Sh
 • Sh  7-9
Har kunskaper om hur individer och samhällen formas och förändras.
Kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra, t ex kränkningar genom förutfattade meningar eller förståelse genom kunskap.
Kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och kan diskutera följderna av olika påverkansmöjlighter.
Kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och kan diskutera och argumentera för hur olika påverkan ger olika följder och konsekvenser. .

NATIONELLA MINORITETER

E
C
A
 • Sh  7-9
Har kunskap om minoriteterna i dagens samhälle.
Har grundläggande kunskap om de nationella minoriteterna,var de finns och vad de kännetecknas av.
Har goda kunskaper om de nationella minoriteterna och kan förklara varför de har en särställning och vilka rättigheter de har.
Har mycket goda kunskaper om de nationella minoriteterna, deras bakgrund, nuvarande situation och deras särställning och rättigheter.
 • Hi  7-9
Har kunskap om minoriteternas historia.
Har grundläggande kunskaper och kan berätta om de olika minoriteternas historia och varifrån deras språk kommer.
Har goda kunskaper och kan berätta och förklara varför de olika minoriteternas situation ser ut som den gör i ett historiskt perspektiv.
Har mycket goda kunskaper och kan göra kopplingar mellan minoriteternas historik och dagens situation för att kunna diskutera och argumentera för deras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: