Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människors värde

Skapad 2018-01-09 15:32 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi Religionskunskap Historia Samhällskunskap

Innehåll

Vad:

Under detta arbetsområde ska vi titta närmre på hur människorna  har behandlas och vilket värde människorna haft under århundradena. 

Vårt arbete börjar med att titta på hur koloniseringen fungerade och vad detta innebar för människor. Hur behandlades  människor under denna tid och vilka var det som hade kolonier. Kan vi se spår av detta i dag? 

Vad hände när människorna i kolonierna ville bli fria. Här tittar vi närmre på hur USA bildades, finns det spår av detta i nutiden?

Det var inte bara människor i kolonierna som villa få det bättre, vi kommer att titta på en av de största revolutionerna, den franska. Vad var orsaken till detta och vad blev konsekvenserna av detta? Här kommer vi även att stöta på en man vid namn Napoleon, vem var han och vad lyckades han med? Kan vi se något från franska revolutionen i Sverige? Finns det länder idag som genomför revolutioner. 

VI kommer här också att jobba med etik och moral, vad är rätt och fel. Är det försvarbart att behandla människor på vilket sätt man vill?

Vi tittar även närmre på mänskliga rättigheter, vilka rättigheter hade människor för och vilka har man nu? Varför är några länder rika och varför är några fattiga. Kan vi se någon koppling till händelser i historien för de olika ländernas utveckling?

Hur

Vi kommer att jobba med hjälp av läroböcker, diskussioner, genomgångar. Vi tar hjälp av andra läromedel så som kartor, och andra böcker men även annan media. 

Syfte

Att du får en förståelse vad människor i historien har gått igenom och hur det har påverkat oss idag. Men även skapa en förståelse vad vi i nutid kan göra för att förändra värden. 

Mål 

 • Att se hur koloniseringen påverkat Sverige och resten av värden

 • Hur Revolutionen i Frankrike påverkade Sverige och hur vi kan se det idag

 • Hur Sveriges gränser förändrades

 • Om människors olika levnadsvillkor, tillgång till sjukvård, utbildning och politiska retigheter

 • Få förståelse för varför det finns i och u länder

 • Få förståelse för livsfrågor, vad är viktigt i livet, meningen med livet och vad händer när allt tar slut. 

 • Att förstå begreppet etik och hur människor har behandlats förut.

 • Hur människor kan hjälpas åt för att alla ska må bättre 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas på:

 • hur du deltar i diskussion och bidrar i samtalet

 • skrivuppgifter:-

- Mänskliga rättigheter 

- Minoriteter

*skrivuppgift 

* grupparbete

*prov

- Projekt hjälpa människor

- Vad är ett i och u-land 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: