Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Novell

Skapad 2018-01-10 14:11 i Vallåsskolan Halmstad
Noveller: läsa, analysera och skriva
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Man kan säga att man är minst två om en text, Den ena är författaren och den andra är den som läser texten. När du läser skapar du inre bilder av personer och platser ur berättelsen. På så vis kan säga att du som läsare är med och skapar texten. Författare som skriver noveller arbetar medvetet med låta läsaren fylla ut texten med sina inre bilder. Under några veckor kommer du att få läsa och analysera noveller för att få en förståelse för detta samband. Samtidigt får du lära dig hur en novell är uppbyggd. Arbetet kommer utmynna i att du skriver en egen novell utifrån ett bestämt tema. I samband med novellarbetet kommer du även att arbeta med kamratbedömning och bearbetningen av din egen text.

Innehåll

     Syfte - förmågor i fokus:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och  andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

     Centralt innehåll:

 • strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang.
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • redigering och disposition med hjälp av digitala verktyg
 • språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken
 • skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt skiljer sig från varandra.

      Arbetsgång: i undervisningen kommer du att:

 • ta del av genomgångar: läsa/ se filmer/klipp kring novellens typiska drag och uppbyggnad.
 • ta del av genomgång: läsa/se filmklipp kring kring tema, motiv och budskap.
 • läsa och analysera några olika noveller enskilt/par
 • diskutera det vi läser såväl i par/grupp som i helklass
 • ta del av genomgångar: läsa/ se filmer kring hur man skriver en novell
 • arbeta med skrivövningar ex gestaltning
 • skriva tankekarta kring vad din novell ska handla om utifrån det bestämda temat.
 • skriva en novell med anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer utifrån din tankekarta
 • arbeta med kamratrespons
 • bearbeta text utifrån respons

     Bedömning:

 • du läser och analyserar två noveller (enskilt under lektionstid).
 • du skriver en novell under lektionstid (du får en skrivmall som stöd)
 • du ger skriftlig respons på en kamrats text.
 • du visar att du bearbetar din egen text utifrån respons 

     Tidsplan:  v. 46-4 

     Undervisningsmaterial

 • Spegla språket 8 (lärobok+ textsamling som finns att lyssna på inläsningstjänst)
 • Urval av texter/noveller

     Filmer: Novellens uppbyggnad

 • Studi

     Filmer: Hur skriver man en novell?

 • Studi

      https://app.studi.se/l/novell-konflikt-och-upploesning

      https://app.studi.se/l/novell-exposition-karaktaerer-beraettelse-och-situation

      Filmer: Hur skriver man gestaltande?

 • Studi

      https://app.studi.se/l/gestaltande-beskrivning

      Filmer: Kortfilm/novell

 • "Att döda ett barn" av Stig Dagerman
 • https://vimeo.com/61049300

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering av arbetsområdet

 • Exempeltext: noveller

 • Tips när du ska skriva en novell

 • Novellens uppbyggnad och typiska drag

 • Exempel: Tema motiv och budskap

 • Instruktion: skriva novell

 • Instruktion: kamratrespons

 • Gestaltning: exempel

 • Uppgift: Elevtexter+bedömning

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv SvA
Bedömningsmatris Novell

Godtagbar nivå
Lite högre nivå
Högre nivå
Koppling till uppgiften:
Följer instruktionen.
Följer instruktionen.
Följer instruktionen .
Innehåll: gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Enkla.
Utvecklade.
Välutvecklade.
Struktur: dramaturgi
Enkel dramaturgi.
Relativt komplex.
Komplex dramaturgi.
styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning, rubrik
I huvudsak sammanhängande och begriplig.
Tydligt urskiljbar struktur.
Sammanhängande, välstrukturerad.
textbindning
Enkel textbindning.
Utvecklad.
Välutvecklad.
Språk och stil:
ordval
Enkelt ordval.
Varierat och passande.
Träffande, varierat, specifikt, välpassande.
meningsbyggnad
I huvudsak fungerande.
Relativt väl fungerande.
Varierad, träffsäker.
tempus
Tempusbruket stör inte förståelsen.
Används på riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler: skilje-tecken, stavning
Följer i huvudsak .
Följer relativt väl.
Följer väl.
Helhetsbedömning:
följa instruktion, anpassa texten
Följer instruktionen. I huvudsak anpassad till kommunikationsituation.
Följer instruktionen. Relativt väl anpassad till kommunikationsituation.
Följer instruktionen. Väl anpassad till kommunikationsituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: