👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skaparna VT2018

Skapad 2018-01-10 17:14 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Våren 2018

Innehåll

 

Utifrån forskning

Låta barn inspireras av varandra

Att låta barn inspireras av varandra handlar om att de får ta del av varandras tankar, idéer och utforskande. Åberg  & LenzTaguchi (2012, s. 40) benämner detta med begreppet ”smittspridning”. I arbetet med barnen är vi tydliga med att låta barnen uttrycka sina idéer och tankar högt samt att alla ska respektera den som pratar. Vi tar tillvara på barns tankar och idéer genom att utmana dem eller undersöka om deras hypoteser stämmer. Vi har märkt att detta arbetssätt många gångar lett till att ett barns tankar och idéer smittat av sig på den övriga barngruppen, och att de övriga barnen således kunnat utveckla det kamraten gett uttryck för genom att bygga vidare på den inspirationen.  

 

Ta tillvara på barns tankar och idéer

Vi strävar också mycket efter att låta barnens tankar och upplevelser lyftas fram. Att inte sätta ord på barnens upplevelser, utan låta dessa ord komma från dem. Genom våra reflektioner tillsammans med barnen, i grupp ochenskilt, ges barnet möjlighet att reflektera och analysera det de upplevt. Genom dessa reflektioner kan vi också synliggöra vad barnet fått ut av upplevelsen, vad derasperspektiv på det hela är samt vad de behöver utmanas i till nästa gång. Arbetet och den vidare planeringen kan således utgå från barnet och göras lustfyllt för barnet.Filosofen Emmanuel Levinas menar att vuxna inte har alla svaren, att vi inte ska ”härska” över barnen eftersom det inte anses vara ett etiskt förhållningssätt (Johansson & Sandvik 2009, s. 44). Om vi ska se till barnen som subjekt, är det ytterst viktigt att bemöta dem med inställningen att de äger sina upplevelser och att de har rättigheter att uppleva dem som de vill/känner.  
 

 Referenser: 

Johannessen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande: några perspektiv. Stockholm: Liber.

 

Åberg, Ann. & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik. Stockholm: Liber.

 

Mål 

 

 • Matematik

Utveckla varje enskilt barns förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

 • Natur/teknik och miljö

Utveckla barnens förståelse och respekt för allt levande och ansvar för vår miljö.  

Utveckla varje enskilt barns förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Återbruk.)

 • Normer, värden och inflytande

Utveckla varje barns förmåga att förstå och leva sig in i andra människors situation. Utveckla förmågan att förstå rättigheter och skyldigheter för att kunna handla efter olika demokratiska principer genom olika former av samarbete och beslutsfattande. 

Målkriterier

När vi ser och hör diskussioner kring lösningar av olika problem i ett sampel. 

När vi ser att pappret används på ett mer effektivt sätt, mindre till pappersinsamlingen. När vi ser att de är rädda om miljön...

När vi ser att det finns en tanke bakom skapandet, man vill ha med det i leken. 

När vi ser att de ser bortom sig själv, inte bara har sig själv i fokus. 

 

Syfte 

Vi vill utveckla deras förmåga att synliggöra deras strategier i problemlösning. (Hur tänkte de?)
 
Vi vill lyfta det intresse för skapande som finns hos gruppen så att de blir medskapare av vår lärmiljö och själva kan tillföra nytt stoff i lek och samspel. 
 
Vi ser att det är viktigt att de ser sin del i ett större sammanhang. 

Metod

Skapa lekgrupp utifrån varje barns intressen och behov, vad behöver de utveckla?
 
Med utgångspunkt från Kompisboken lyfter vi olika etiska dilemman som kan uppstå i vardagen, skyldigheter för att främja rättigheter. 
 
Uppdrag utifrån naturvetenskap i skogen. 
 
Följa barnens tankar och reflektioner kring matematik i vardagen samt ställa frågor; hur?

Reflektion 1

Matematik:

Vi har valt att dokumentera och följa upp dukningen.

Vi har tillfört mönster material i olika former och med olika tekniker. 

Natur/teknik:

Utifrån en frågeställning har vi följt upp och forskat kring en kemisk process.

I skogen har gruppen haft som uppdrag att söka spår och bajs.

Vi har tillfört nytt material för att utmana och utveckla deras förmåga med olika byggtekniker.

Genom att barnen börjat dokumentera sin egen blogg utvecklas de i sin förmåga att använda digital teknik.

Miljö:

Skapat och byggt upp ateljén med återbruks material.

Normer & Värden:

Introducerat kompisböckerna.

Process 

Matematik:

Vi har följt varje barn i hur de tänker kring problemlösningen, genom att erbjuda konkret material.

Vi såg ett intresses för mandalmönster, då tillförde inspirationsmaterial för mandalmönster.

Natur/teknik:

Frågan kom upp om vi kunde göra vattenvulkanen, där färger blandas. Vi såg ett tillfälle att utveckla deras förmåga genom att göra experimentet på ett nytt sätt där resultatet blir detsamma.

I skogen har vi valt att följa och undersöka spår. I undersökande av spår har vi funnit bajs som har identifierats och sedan planterats (kan vi ta reda på vad de ätit).

Vi tillförd nytt material muggar i olika höjd, vilket lett till att de utvecklat sin förmåga att bygga stabilt när de utforskade pyramidens grund.

Genom deras egen dokumentation skapas en grund för en reflektion inför veckobloggen.

Miljö:

Barnen fick möta inspirationsbilder på olika ateljéer, vilket gav dem idéer om hur dom kunde omskapa vår egna ateljé med återbruksmaterial.

N&V:

Vi började med att introducera kompis böckerna och valde Stopp först och sedan känslor.

Vi har introducerat en talboll för att stötta och synliggöra vem som har talutrymmet.

 

Uppföljning/analys (Reflektion med barnen och analys av pedagogen. Hur blev resultatet, vilka arbetssätt/metoder använde vi som blev framgångsrika.)

Matematik:

Vi kan se att barnen har fått en förståelse för mönster och dess uppbyggnad. Vi tror vi nått detta resultats genom att erbjuda nytt material kontinuerligt och att vi även haft en bredd för att möta varje barns utvecklingszon.

I dukningen såg vi att det var bra att börja med matteknapparna då det blev konkret och gav oss en kartläggning för nästa steg.

Natur och teknik:

Vi kan se att barnen i gruppen nu söker metoder och undersöker olika sammanhang genom eget utforskande och planering. Vi kan se att de använder sina kunskaper och erfarenheter genom hur de uttrycker sig och använder naturvetenskapliga begrepp.

Vi kan se att lärplattan blivit ett självständigt verktyg för barnen att dokumentera, de söker inte efter att spela.

Vi har introducerat programmering för gruppen utifrån deras eget intresse.
 
Miljö:
Vi såg att ateljén blev attraktiv och skapandet utvecklades i takt med deras kreativa process.
 
N&V & Inflytande:
Vi såg att kompisböckerna var på fel nivå och det tillförde inget nytt till gruppen.  Vi såg därför en möjlighet att föra diskussioner kring det som kompisböckerna lyfte fram, men att vi istället utgick från våra barn och de etiska dilemman vi upplevt att de kommer i kontakt med. Vi ser att lekgrupperna skapar tillfällen för naturliga samtal och reflektioner som är relevanta för gruppen och att barnen ges möjlighet att bygga upp lekar med egna regler och förhållningssätt som passar alla deltagare i leken.
Talbollen har blivit ett verktyg vi använder när vi behöver få en reflektion från varje barn.

Utveckling (Hur fortsätter vi? Hur går vi vidare?)

Matematik:
Vi kommer att fortsätta tillföra nytt stoff för att utmana barnen vidare i sitt skapande, genom att tillföra ny
teknik som bjuder in till att skapa nya mönster i en ny dimension (OH), på väggen i taket.
I dukningen får man nu dokumentera sin process, vilket gör att
progressionen blir tydlig för varje enskilt barn.
 
Natur och Teknik:
Vi kommer att använda oss av OH för att utforska ljus, reflektion och färgspektrum där fysik och kemin är
grunden för det material vi erbjuder.
Vi behöver tillföra nytt stoff för att utmana gruppen i tredimensionellt byggande.
Lärplattan ska fortsätta att finnas tillgänglig för barnen.
Vi behöver tillföra roboten i den dagliga verksamheten som ett komplement, genom att
bygga upp ett spel eller vid frukten exempelvis.
 
Miljö:
Vi kan se hur vi börjar lyfta miljöaspekter nu när snön smälter och barnen upptäcker skräp i vårt
närområde vilket skapar en naturlig ingång för vidare reflektion för hållbar utveckling.
 
N&V & Inflytande:
Vi fortsätter med lekgrupperna där vi ser att vi nu ska fokusera på att leka skola för att kunna lyssna in
varje barns förväntningar och känslor.
Vi kommer att använda talbollen då det är viktigt att varje barn får möjlighet till ett talutrymme.
 
 

Utvärdering:

Matematik:

Genom vårt arbetsätt och kartläggningar har vi kunnat möta varje barns matematiska förmåga och således  utveckla den. Vid duksituationerna har barnens egna dokumentation gett dem möjlighet att reflektera över sina egna strategier på problemlösning, vilket har synliggjort deras eget lärande och utveckling.   

Natur teknik och miljö:

Utveckla barns förståelse för allt levande.... Är ett mål vi inte upplever att vi nått upp till. Vi kommer att lyfta detta under skräpplockarveckan och genom temat Vattnets kretslopp med Äventyrarna.

Genom vårt språkbruk har vi sett att vi utmanat barnet/barnen i gruppen. Vi kan se att de fått en förståelse för olika begrepp som hör till byggnadens konstruktion. Bland annat pratar barnen som att bygga balanserat, symmetriskt och med jämvikt. Det har lett till ett eget utforskande hos gruppen vad gäller bygg och konstruktion, där pedagoger har kunnat stötta och utmana genom att tillföra nytt material.

Vi har utmanat deras förståelse för olika materials egenskaper och sett att de visat en förmåga för vilka tekniker olika material kräver.  

Vi kommer att utmana vidare med tredimensionellt byggande och tillföra bland annat tandpetare och ärtor. 

Normer och värden & Inflytande:

Vi kan se att vi har tillfört material genom Barnens Rätt, Marius. Under våra lekgrupper har vi lyft olika etiska dilemman som kan uppstå och som vi sett uppstår ofta i gruppen. Barnen har gjorts delaktiga i att reflektera över hur dessa dilemman kan lösas i vardagen. I lekgrupperna har även barnens reflektion legat till grund för den vidare planeringen.

Vi kan se att detta är ett mål vi behöver arbeta aktivt med då mycket händer i gruppen just nu. I lekgrupperna ser vi hur de tillsammans skapar ramar för vilka regler de vill ha och hur de ska efterföljas.

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016