Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogiska planering - Matematik, Myran VT-18

Skapad 2018-01-11 08:53 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Björklund (2008) menar att matematik är en process som inbegriper flera olika aspekter och erfarenhet. Vidare menar hon att en aktivitet som innefattar att ta på sig fingervantar omfattar flera grundläggande aspekter av matematik som exempelvis relationer mellan delar och helheter och begreppsbildning. Dagliga aktiviteter kan göras utmanade och utvecklande för tänkande, om möjligheterna tas tillvara.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

 Vi har valt följande mål från läroplanen då de stämmer överens med vår strävan att uppmärksamma och synliggöra matematik i vardagen. Barnen visar stort intresse för matramsor, att räkna på olika språk och färger i skapande aktiviter. 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Syftet med fokusområdet är att :

Barnen ska få möjlighet att bekanta sig med grundläggande matematiska begrepp och aktiviteter 

Skapa ett intresse för matematik.

Utveckla barnens förståelse och intresse för antalet tre.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Vi använder matematik i leken, i vardagen och i alla situationer som uppstår under dagen. Vi kommer att skapa, rita, sjunga, läsa och göra ramsor om matematik. I den pedagogiska miljön kommer vi att sätta upp siffror, mönster och olika geometriska former för att synliggöra matametik för barnen.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Från sagan, bättre än världens bästa bok kommer huvudpersonen Loppan att besöka alla barnen på Myran och introducera fokusområde matematik för barnen. Ramsor, siffror och att räkna är något som flera av barnen redan nu uppmärksammar och visar stort intresse för, något vi kommer ta tillvara på och arbeta kring. Utifrån barnens tidigare visade intressen kommer vi att anpassa undervisningarna i detta fokusområde, barnen har stort inflytande på olika aktiviteter och material i fokusområdet, exempelvis kommer vi att använda oss av räkneramsor/sånger, något barnen visat stort intresse för de senaste månaderna. Under fokusområde matematik kommer vi att genomföra fyra undervisningar och skapa fyra enskilda pedagogiska planeringar för dessa. Barnen har visat intresse för sången "fem små apor hoppade i sängen" som sitter uppe i miljön, för att för att bibehålla barnens intresse kommer vi att arbeta med antalsuppfattning utifrån detta. Under fokusområde matematik kommer vi även att anpassa temasagan med barnens inflytande i fokus, tillföra olika matematiska begrepp samt anpassa sagan efter barnens intresse för ramsor genom att sjunga under berättandet. Sagan återberättas flera gånger i veckan under samlingen för barnen.

Vi kommer att gå igenom:

- Färg och geometriska former

- Matematiska begrepp (Stor- liten, Kort-lång, Bakom-framför, Under-över, i-på)

- Siffror och talföljden 

 

Matematiken kommer att genomsyras i vardagen.

Vi kommer att sätta upp siffror, färger och geometriska former som barnen kan använda sig av för att främja den matematiska miljön. Av erfarenhet från tidigare år har vi upplevt att barngruppen blir mer harmonisk om vi pedagoger är närvarande/delaktiga i leken. Ju mer man pratar om former och antal med barnen och involverar de i att räkna sina kompisar vid olika situationer desto större förståelse visar barnen. Vi kommer att lägga undervisningen på barnens nivå för att målen ska kunna uppfyllas. 

Vi kommer att låna in böcker samt hitta litteratur med sånger inom området. Vi kommer att samtala om dessa och ha dialoger kring de böcker vi läser för barnen. 

Björklund (2002) menar att matematik blir ett hjälpmedel i problemlösning av olika slag. Matematiken som redskap gör det möjligt att hålla reda på större mängder, att dela och jämför mängder, att uppskatta relationer av föremål i världen och även stt kommunicera med andra människor. Även Molander, Wejdmark mfl (2011) tar upp matematik och menar att matematik handlar om självförtroende - att våga lita på sin förmåga att lösa olika sorters problem. 

Vygotskij menar att lärande är situerat, alltså invävt i sammanhanget. Därav är det påtagligt att barnen får erfara matematik i olika situationer och sammanhang (Dysthe, 2007). I undervisningarna kommer vi därför att erbjuda olika arbetssätt och metoder då barn har olika lärstrategier för att lära sig. Olika undervisningar kommer att lyfta området matematik på ett varierat sätt för att lära med flera sinnen. Metoderna i undervisningarna kommer också se olika ut vilket skapar en variation. Vi lär med hela kroppen, vi ser, hör, känner och upplever matematiken med alla våra sinnen. Sterner (2006) menar att erbjuda barnen matematik i lustfyllda sammanhang där lek och lärande kopplas samman är avgörande för hur barnen förhåller sig till ämnet i fortsättningen av det livslånga lärandet. 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Vi kommer att använda oss av estetiska läroprocesser både genom skapande aktiviteter men även genom sånger, dans och räknearbete. Dessa räkneramsor kommer att ske på olika språk, vi kommer även att använda oss av vår PenPal.

I sånger har vi bytt/ändrat pronomen för att arbeta mer normkritiskt.

Vi kommer även att arbeta med olika matematikutvecklande appar på våra lärplattor. 

Under den här perioden kommer barnen att få vara med vid sortering och vi kommer att samtala om att återvinning och dess betydelse för miljön.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: