Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap & experiment

Skapad 2018-01-11 11:42 i Prästkragens förskola S2H förskolor
Förskola
Naturvetenskap och experiment är ett fantastiskt sätt att väcka barnens nyfikenhet på. Barnens livslånga lärande sker i samband med att de får använda produktiva frågor, göra hypoteser och slutsatser och prova sig fram med olika artefakter. Det är processen som stimulerar barnen och deras intresse.

Innehåll

 

Verksamhetsperioden sträcker sig till en början mellan V. 2 - 8

Gäller för avdelningarna: Regnbågen och Kanonkulan på S2H förskolor

Ämne: Naturvetenskap och experiment

 

Syfte: Syftet med verksamhetsperioden är att väcka barnens intresse och visa på hur naturvetenskap är en del av oss och vår närmiljö. Genom att testa sig fram och göra hypoteser samt slutsatser får barnen en chans att öka tankeprocessen där de skapar en bild av hur påbörjandet, processen samt avslutet kan se ut och vad resultatet kan bli. På så sätt vidgar vi barnens tankeprocess och barnen kan med olika tankemetoder samt artefakter utföra men även ifrågasätta det som sker i vår miljö. Vi vill att barnen ska känna en nyfikenhet och lust att prova olika naturvetenskapliga experiment där barnen får en aha-upplevelse.  Det är inte slutprodukten som är det väsentliga utan att de får med sig något meningsfullt och lärorikt under processens gång, något de kn använda sig av i deras vardagen och i praktiken. På så sätt bygger vi upp ett nytt tankesätt och visar på hur vi är beroende av varandra. Allt från människor, djur till naturen.

 

Metod: Varje vecka kommer barngruppen att fokusera på ett ämne/experiment som de kan prova på olika sätt. Vi börjar med att introducera aktiviteten i helgrupp där barnen får lite mer kött på benen och skapar en grund till vad vi kommer att göra. Sedan kommer barnen göra hypoteser och slutsatser för att visa på hur de tänker sig processensgång/resultatet av att bara använda tänkandet. Barnen kommer sedan få prova sig fram med hjälp av olika artefakter och metoder för att se vad som sker om de gör på olika sätt. Barnen får då ett resultat som antingen liknar det de tänkt tidigare eller ett nytt resultat som det inte hade tänkt sig. De får diskutera i grupp och ställa produktiva/öppna frågor där de ger och tar samt diskuterar varför det blev som det blev. Under tiden dokumenterar pedagogerna processens gång. Efter aktiviteten får barnen titta på ett/flera klipp som är kopplade till experimentet för att se hur det kan se ut på riktigt. På så sätt får barnen en tydligare bild av experimentets poäng. Vi kommer även använda oss av barnintervju där barnen får svara på olika frågor. Vi kommer även spela in intervjun där enbart rösten spelas in för att på bästa möjliga sätt få en bra intervju utan att barnen blir avbrutna av att pedagogen ska skriva på papper osv.

 

Teori: Genom att låta den socialkonstruktivistiska teorin genomsyra verksamhetsperioden blir det lättare för oss pedagoger  att utvärdera och se vad som faktiskt händer vecka för vecka. Barnen utvecklas och stimuleras genom att vi erbjuder barnen på olika artefakter som de kommer använda som redskap under perioden. Med hjälp av varandra, artefakter och en miljö som bidrar till utveckling kan vi på bästa sätt bidra med utvecklings och lärande där barnen känner meningsfullhet och där de börjar bygga på en grund inom naturvetenskapen som de kommer bära med sig i livet. Utan att låta barnen få öva och prova i praktiken mår vi inte vårt mål. Att vi arbetar utifrån denna teori samt våra egenskaper/kunskaper bidrar vi till att barnen utvecklas i grupp som helhet men även på individnivå. Barnen kan då med hjälp av varandra, den fysiska miljön, artefakterna och oss pedagoger uppnå den proximala utvecklingszonen. 

 

 

 

Utvärdering: -

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: