Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2018-01-11 12:50 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola F – 5 Samhällskunskap
Vi kommer även gå igenom hur olika medier fungerar och hur de påverkar oss och samhället. Vi kommer även gå igenom hur Lagar och rättssystemet i Sverige fungerar det, samt se över ekonomi på individ nivå och på politisk nivå?

Innehåll

Syfte

·         reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

·         analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

·         analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

·         uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 

·         reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Information och kommunikation

·         Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. 

·         Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Rättigheter och rättsskipning

 

·         Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

·         De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

Samhällsresurser och fördelning

·         Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

·         Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

·         Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 

 

 Ämnesmål till dig som elev

-Vad är media?

* Veta att det finns olika former av medier.

* Vad är skillnaden på innehållet i de olika medierna? Vad skiljer information, information med värderingar, underhållning, granskning och reklam från varandra

* Använda och förstå ämnesspecifika begrepp kopplat till media på ett korrekt sätt

* Källkritik vad är det?

* Att den media vi tar del av påverkar våran syn på världen

 

-Hur fungerar ekonomin på individ och samhällsnivå

* Kunna olika ekonomiska begrepp och vad de betyder

* Sambandet mellan jobb och inkomst

* Varför betalar vi skatt

* Att barn och vuxna i Sverige har olika ekonomiska villkor

* Hur ekonomin och vårt levnadssätt påverkan på miljön 

-Samhället och rättssystemet i Sverige

* Hur fungerar Sveriges rättssystem

* Vad innebär likhet inför lagen och vad är rättssäkerhet

* Vad innebär de mänskliga rättigheterna

* Vad är barnkonventionen

* Rättigheter och skyldigheter i en demokrati

* Vilka är Sveriges minoriteters rättigheter

Undervisning

Vi kommer gemensamt ha lärarledda genomgångar utifrån åldersadekvat litteratur. Vi kommer sedan gemensamt svara på frågor och diskutera dessa, samt titta på klipp kopplade till de frågor vi arbetar med. Vi kommer även titta på  åldersadekvata nyhetssändningar och diskutera aktuella händelser.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt av det skriftliga uppgifterna och elevernas muntliga deltagande under lektionen.

I deras arbetshäften finns även sammanfattningsuppgifter efter varje kapitel som kommer att bedömas.

Sedan kommer eleverna även att göra Skriftligt-test.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: