Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och kommunikation

Skapad 2018-01-12 09:21 i Dalhems förskola Helsingborg
Teknik & kommunikation
Förskola
I förskolans läroplan står det så här: ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Teknik och språk/kommunikation hänger samman. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Innehåll

Bakgrund, barns intresse och nyfikenhet:

Vi har utforskat ljud på olika sätt och vi har haft julinspirerade aktiviteter under december månad. Nu har vi inlett vårterminen. Vårt fokus den här perioden är teknik och språk/kommunikation, inklusive våra andra prioriterade områden naturvetenskap, matematik och likabehandling. Vi har sett att barnen varit intresserade av att använda lera, måla och att utforska annat kreativt material.

Nya barn:

Vi kommer att inskola/introducera tre nya barn till Solstrålen, Esra, Benjamin, Sandra-Maria. De börjar hos oss den 15/1-18. Vi kommer fokusera på att de nya barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga och välkomna hos oss.

Planering/undervisning:

Vad kommer verksamhetsinnehållet att fokuseras mot didaktiskt /pedagogiskt?

Vilka upplevelser kommer vi att erbjuda barnen?

 • Utmana barnen med olika aktiviteter med teknik, göra play-doh tillsammans, måla på olika sätt etc
 • Utforska närområdet och naturen på olika sätt med bl.a.  Lyssna på ljud, följa naturens kretslopp, 
 • Läsa böcker och bl.a. berätta kring bilder.
 • Använda ett expansivt språk kopplat till upplevelser
 • Ta tillvara på barnens förstaspråk/hemspråk bl.a. med appar, böcker.
 • Fokusera på tekniken på olika sätt, i dialogen vid lunchen, i barnens fria lek etc
 • Ta tillvara på barnens dialog och försöka utmana, samspela och utveckla den.
 • Använda IKT i vardagen ( bio-besök), både vi och barnen med bl.a. appar, sånger, leta bilder på det vi pratar om det som är aktuellt, fotografera och filma naturens kretslopp samt fånga tekniken i vardagen.
 • Prata om begreppet "tillsammans i naturen/ allemansrätten" som vi vill utveckla det med hjälp av böcker och bilder och hur man är som kompis.
 • Fokusera på likabehandling

Metoder:

Hur ska vi organisera verksamheten så att det valda innehållet utgör en del av en pedagogisk helhet?

Hur utformar vi en lärmiljö som ger barnen maximala möjligheter att utvecklas och lära både inomhus och utomhus?

Det är viktigt att vi fokuserar på verksamhet och utbildning hela dagen. Vi delar in barnen i mindre grupper vid både planerade och spontana aktiviteter. Vi planerar in olika utmaningar inom temat för att utveckla barnens lärande.  Vi pratar om hur man är som kompis, olika känslor etc kopplat till böcker vi läser i vårt likabehandlingsarbete. Tar tillvara på barnens egna egna önskemål, låta det som de är intresserade av styra vår verksamhet, utbildning

Vi observerar vår lärmiljö och vårt material och förändrar den efter barnens intresse och behov.

Dokumentation och delaktighet:

Hur arbetar vi för att varje barn ska kunna bli delaktig?

Vi försöker vara lyhörda för barnens önskemål och initiativ.

Det är viktigt att vi är närvarande och engagerade, att vi samspelar med barnen och att vi ser till att varje barn får komma till tals.

Att dela in barnen i grupper är en del i av barnens lärmiljö.

Vi erbjuder olika aktiviteter flera ggr om, om barnen vill det eller så prövar vi nått annat. Alla måste inte vara med på allt.

Vi fotograferar och filmar det vi gör och bjuder in barnen till att vara delaktiga i sin dokumentation av kunskap och inlärning.
Vi tittar på bilderna/filmerna för att återkoppla till det vi gjort och pratar om det. Vi kommer ha en återkommande dialog om det vi gör och det barnen är nyfikna på.

Vi ser gärna att ni föräldrar/vårdnadstagare kommer med synpunkter på eller önskemål om vår verksamhet. Vårt syfte är att ni ska känna er delaktiga och att ni har möjlighet att påverka. Så kom gärna och fråga eller prata med oss om ni funderar på något. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: