Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Gafsan /Lilla My

Skapad 2018-01-12 15:12 i Mumindalen Svedala
Förskola
Planering hösten -17 och våren -18

Innehåll

Gemensamt Tema 

"Lekfullt lärande Natur-ligtvis"  läsåret 2017-18

Projektbeskrivning

 

 

Barngruppens projekt:

 

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 Temat ”Lekfullt Lärande Naturligtvis” blir vår metod för att kunna uppfylla alla delar i läroplanen. Vi väljer att fokusera lite extra på värdegrunden eftersom vi är ett nytt arbetslag och vi ser att vår barngrupp behöver få känna trygghet. För att kunna lära sig så mycket som möjligt genom leken behöver barnen kunna samspela och förstå reglerna som styr leken.
 Naturen skall få bli vår naturliga arbetsplats och där vi får vår inspiration. Vi vill skapa sociomateriella relationer där barnen får utforska.
Sociomateriella relationer kan vara relationer mellan människor och ting, exempelvis mellan barn och vatten, lera, sand eller ting som tratt eller hjul. Tingen är inte passiv utan de har kraft att väcka frågor och får saker att hända. Det blir samverkan mellan kropp och intellekt och andra komponenter i olika sammanhang. Ett lekfullt lärande i våra två barngrupper, allt efter barnens förmågor och intresse

Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund, kärnämnen och barns inflytande

Vi vill locka fram barnens lust och vilja till utforskning av naturen. Fånga och undersöka intressen och frågor som dyker upp. Samtalet blir då ett viktigt verktyg där alla barn ska känna sig trygga med att använda språket för att ge uttryck för tankar reflektioner, känslor och teorier. Värdegrunden faller naturligt på plats då vi ska värna om varandra och naturen. Ett annat viktigt verktyg bli leken som är det naturliga sättet för barn att lära. Vi vill värna om leken som när den får pågå ostört kan växa och fördjupas. Hur påverkar miljön barnens lek? Tar de med sig leken från en miljö till en annan eller avslutas leken när den avbryts?
Detta vill vi titta på.

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen. `Hur ska vi dokumentera?

Vi kommer att ha projektet levande i hela verksamheten. Vi kommer att arbeta gruppvis för att kunna tillgodose alla barnens behov och skapa de bästa förutsättningarna

Lilla My:
11 barn födda 2014-16. Ansvarig fsk Monica Persson och Birgitta Skårhammar, ansvarig bsk Lotta Stringheim.
Tofslan 1: 7 barn födda 2012, ansvarig fsk Birgitta Skårhammar.
Tofslan 2: 7 barn födda 2012-13, ansvarig fsk Monica Persson.
Tofslan 3: 7 barn födda 2014-15, ansvarig fsk Birgitta Skårhammar , Monica Persson och bsk Signe Lundberg.

Vi går på promenader i vårt närområde minst en gång i veckan. Där vi kan följa naturens utveckling och uppleva den med alla våra sinnen. Vi kommer att utforska och undersöka mycket av naturens material. Vi tar in material från naturen som barnen kan ha i sitt skapande. Vi kommer att dokumentera vårt projekt genom foto och film. En del kommer att sättas upp på våra temaväggar som varje avdelning har, samt att lägga ut på Unikum.

 

 

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”. (Lpfö 98/16 s10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”. (Lpfö 98/16 s10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. (Lpfö 98/16 s.10)

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring. (Lpfö 98/16 s.10)

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”. (Lpfö 98/16 s.10)

 

 

Förskolans prioriterade mål i SKA:

 2.2 Utveckling och lärande:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

 

 

2:1 Normer och värden:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemma och livsfrågor i vardagen.

 

 

Valda kärnämnen:

 Kommunikation: Förstå och hjälpa varandra

 

 

 

Vi ser till att så ofta det är möjligt dela gruppen i mindre grupper för att få större möjlighet att kommunicera med varje barn och för att det ska bli ett större lugn vilket ger barnen bättre möjlighet att kommunicera med varandra.
Med närvarande pedagoger så kan vi lyssna och hjälpa barnen att tolka varandra och visa på situationer där någon kanske behöver hjälp.

 

 

Vilka effekter vill vi uppnå?

 Vi vill få barngruppen att börja prata mer med varandra om sina behov och känslor. Vi vill att de ska våga uttrycka sig och även lyssna på sina kamrater. Vi vill att gruppen ska få en ökad förståelse för sina medmänniskor, då det skapar en trygg miljö för alla. Barnen ska känna sig trygga i sig själv, i gruppen och med personalen. Vi vill att varje barn ska känna sig betydelsefull.

 

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se?

 Vi vill att barnen visar förståelse och empati för varandra genom att lyssna på varandra. Att de vågar markera och säga ifrån när de själv eller någon annan blir orättvist behandlad. Eller vågar stå upp för våra värderingar på förskolan.

  

Metoder:

I undervisning och med olika uttryckssätt. Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Vi på Lilla My har valt projektets ingång utifrån barnens mognad och förmågor. Då vi har en naturprofil på Gafsan så har vi börjat projektet med att prata kring smådjuren, som tex mask, nyckelpiga, myra mm. Vad äter de, var bor de. Efter hand kommer vi att bygga upp en miljö där ”djuren” kan sova för vintern. ”Djuren” ska barnen själv skapa av olika material. Vi använder oss av flera olika material för att gestalta djuren, både böcker, sagolådor och egentillverkade saker.

 

 

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och projektets inriktning och syfte

Vi strävar efter att ha en inspirerande lärmiljö där det finns många möjligheter för lek och utveckling. Lärmaterialet finns tillgängligt i deras nivå och lockar till utforskning. Vi observerar ständigt barnens lek och utforskning och anpassar lärmiljön efter barnens intresse och behov. Vi har projektet synligt för barnen där de kan ta del av dokumentationen, och förhoppningsvis leda till samtal och reflektioner.

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Vi gör föräldrarna delaktiga genom att föräldrarna fick vara kreativa på vårt föräldramöte genom att skapa en bild av naturen. Vi kommer också att göra föräldrarna delaktiga genom Unikum, temaväggar, veckoschema samt genom samtal vid hämtningarna

  

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: