Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska planering VT-2018

Skapad 2018-01-14 23:13 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F
att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser att kunna läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå att kunna reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas utifrån .

Innehåll

 

 

 

Pedagogisk planering Arabiska, Årskurs 8 VT-2018

Arbetsområde

Läsa olika slag av texter.

Högläsning.

läxförhör.

Dikt.

Synonymer och motsatser .

Översätta ordet från svenska till arabiska .

Skriva uppsats.

Grammatik.

Koppla arabiska med andra ämne tex (so,no)

Läsa sagor.

Läsförståelse.

Hörförståelse.

Bok recension .

Sammanfatta text eller bok.

 

Rubrik

 

 

 

Syfte och förmågor

att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser

att kunna läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag

att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå att kunna reflektera över traditioner och kulturella

företeelser i områden där modersmålet talas utifrån .

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer för olika mottagare.

 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

Att kunna klara kunskapskraven för betyg E eller andra högre betyg.

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 • Arbeten: i grupp och enskilt

 • Diskussioner

 • Deltagande vid de oförberedda korta diskussioner.

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 8

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

 

Tänkbara kunskapsomdömen

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: