Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Restaurang: Sockerfilmen och Dragon's Den

Skapad 2018-01-15 10:56 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Ni ska komma på ett nytt restaurang koncept. Vad ska ni har för tema? Vad ska ni har för MAT? Här kommer en film som handlar om hur socker kan påverkar ditt liv och en klipp om hur Junk Food kan användas som marknadsföringsfördel. Hur tänker NI?

Innehåll

 

1.

Maten vi väljer påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Eller så säger många. Damon Gameau gör sitt eget experiment för att se hur socker påverkar hans liv. Han äter 40 teskedar socker per dag i 40 dagar! Hur mår han efteråt?

 Sockerfilmen: https://urskola.se/Produkter/194988-Sockerfilmen

 

2. 

Ni ska komma på ett nytt restaurang koncept och sedan "pitcha" det inför en jury. Hur går det till?

Här finns en klipp från tv serien Dragon's Den som handlar om två män som vill ha pengar till deras "restaurang" koncept- Junked Food. 

Titta på den minst 2 gånger...

Vad säger dem?

Hur "säljer" dem deras koncept?

Ska ni göra likadant? Eller nåt helt olikt?

You Tube klipp från Dragon's Den: https://www.youtube.com/watch?v=Bu6DJOhvmqc

 

3. 

Skriv Sockerfilmen Uppgift och lämna in din första utkast till din engelska lärare via Vklass senaste måndagen 29 januari.

Uppgifter

 • Questions: That Sugar Film

Matriser

En
Muntlig och skriftlig förmåga 7-9

Rubrik 1

Förmågan att tala och samtala
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  E 9   Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  E 9   I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9   I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9   Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  E 9   Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
F
E
C
A
Begriplighet
- sammanhang
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Kan knyta ihop fraser och meningar så sammanhanget blir begripligt.
Har utvecklat sin förmåga att använda bindeord/sambandsord för att knyta ihop satser och meningar.
Har förmåga att hålla en röd tråd i en framställning. Använder fler bindeord/sambandsord för att knyta ihop meningar och satser på ett relevant sätt.
Begriplighet
-uttal
Uttalet är obegripligt för en engelsktalande person.
Uttalet är begripligt för en engelsktalande person, men språktypiska ljud som till exempel -th och r uttalas inte korrekt.
Ett i huvudsak korrekt uttal. En del fel kan förekomma.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation (betoning på ord och stavelser).
Vilja att tala
Talar inte alls eller säger bara enstaka ord.
Talar tillräckligt mycket för att den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visar en vilja att tala engelska.
Anpassar sin framställning till tidsramen och utnyttjar tiden effektivt.
Ordförråd
Ordförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka till för att berätta och samtala.
Använder ord och fraser så att en engelsktalande person förstår.
Använder ett mer varierat ord- och frasförråd.
Har och använder korrekt ett stort och avancerat ord- och frasförråd.
Grammatik
Det är svårt att förstå det du säger då orden inte sägs i logisk ordning.
Kan använda några få grammatiska strukturer och gör sig för det mesta förstådd.
Använder enkla grammatiska strukturer och mönster och gör sig oftast förstådd.
Använder vanligt förekommande grammatiska strukturer och mönster korrekt.
Flyt
Flöde i tal och kommunikation
Ställer inga frågor. Tar alltför långa pauser och svarar endast med enstaka ord eller korta meningar.
Ställer och svarar på enkla frågor. Behöver lite tid för att formulera sig.
Uttrycker sig relativt obehindrat, hakart och fyller på samtalet utan att behöva stanna upp alltför ofta.
Hakar i, fyller på och utvecklar samtalet med relevans till ämnet.
Anpassa språk
Hur väl du kan anpassa dig språk till olika mottagare
Använder olämpligt språk för situationen, exempelvis svordomar.
Kan delta i mycket korta sociala samtal och använda enkla, vardagliga fraser som passar in i sammanhanget.
Kan delta i korta sociala samtal och använda enkla, vardagliga fraser som passar in i sammanhanget.
Kan klara sig i några olika sociala sammanhang. Kan hantera mindre förutsägbara men enkla situationer på ett sätt som är lämpligt och funktionellt.
Strategier
Använder inga strategier.
Använder sig av några strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Använder sig av väl fungerade strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen samt för samtalet framåt på ett konstruktivt sätt.

Ny rubrik

Skriftlig förmåga
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  E 9   I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9   För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  E 9   I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
F
E
C
A
Kommunikativ förmåga
-innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel och förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar diskuterar och jämför.
Kommunikativ förmåga
-meningsbyggnad och variation
Du skriver enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom at börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bindeord och bisatser, men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad. Du använder huvudsatser, bindeord, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa handlingen/tankegångarna.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texter har en klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en tydlig röd tråd genom din text.
Tempus
-att använda rätt form av verben
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att hänga med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus. Ibland kan du variera dig när texten kräver det, men det blir inte alltid helt rätt.
Du anpassar tempus när texten kräver det.
Ord och uttryck
-ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska ordet. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord.
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och ändänder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
-ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck (fast översatt till engelska).
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav, och din text går utmärkt att förstå.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen
Stavningen i texten är relativt korrekt, men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Bearbeta och förbättra
Du läser inte igenom din text innan du lämnar in, eller visar inget intresse för att förbättra din text.
Läser igenom texter innan inlämning, gör vissa enkla förbättringar som rättning av stavning och enkel grammatik.
Läser noga igenom texter innan inlämning. Gör förbättringar av stavning, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Läser noga igenom texter innan inlämning. Gör förbättringar av stavning, fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: