👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekfull programmering

Skapad 2018-01-17 16:57 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Barnen introduceras på ett lekfullt sätt för programmering. Vi följer barnens intresse för att ta det vidare.

Innehåll

Syfte : Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Förskolan kommer få en ny läroplan 2018 och där ingår digitalkompetens, att använda digitala verktyg i arbetet med barnen. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva i ett modernt samhälle.

Mål: Barnen ska:

Ges möjlighet att använda olika digitala verktyg och media.

Få lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Få utveckla sitt matematiska tänkande samt att tänka i flera steg.

Ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Stärkas att få ett kritiskt tänkande och handlande av media och information.

Utveckla begrepp, kommandon, symbolers funktion, läge och riktning.

Diskutera, lyssna, samarbeta, leda och följa resonemang.

Målet når vi genom att: Vi pedagoger

Väcker barnens intresse och delaktighet i användandet av digitala verktyg. 

Har en medveten tanke med de appar barnen har tillgång till.

Ger barnen en likvärdig möjlighet att utveckla digital kompetens.

Stödjer och utmanar barnens tänkande och lärande.

Bidrar till att barnen utvecklar förståelse för digitalisering de möter i vardagen.

Uppmuntrar barnen att dokumentera genom bilder och film.

Låter barnen vara delaktiga i sökande av ny information och för dialog för att skapa kritiskt medvetet tänkande hos barnen.

Undervisar med en medforskande och tillåtande tanke i ord och handling.

Delar in barnen i mindre grupper vid digitalt arbete.

Målkreterier: Hur ser vi att målet är nått.

Genom att koppla planeringen till de olika målen i läroplanen.

Att barnen utvecklar och hanterar olika digitala vertyg utan instruktion.

När barnen samtalar och diskuterar naturligt i vardagen kring det.

Dokumenterar och utvärdera i arbetslaget för utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016