Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antika Grekland och Rom

Skapad 2018-01-18 09:51 i Kärlekens skola Halmstad
Antika Grekland och Rom
Grundskola 7 – 9 Historia
En stor del av vår kultur är påverkad och inspirerad av händelser som inträffade för mer än 2000 år sedan. Vårt sätt att styra ett land är inspirerat av den demokrati som först uppstod i Grekland. Hur kan det komma sig att antiken lever kvar i vår värld och vårt medvetande så långt efteråt?

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • Förstå hur demokratin uppstod i Grekland och utvecklades i Rom.
 • Känna till skillnader i flickor och pojkars levnadsvillkor och uppfostran under antiken.
 • Utveckla din förmåga att beskriva, förklara och resonera kring historiska händelser. 
 • Utveckla din förmåga att se samband mellan olika epoker, exempelvis antiken och nutid.
 • Utveckla din förmåga att se samband inom en och samma epok, exempelvis genom att göra jämförelser mellan Aten och Sparta.

Arbetssätt och redovisning

Arbetsområdet kommer att bestå av lärarledda genomgångar, film+frågor, läsning i historiebok med tillhörande instuderingsfrågor ni ska besvara, diskussioner kring antiken.

Dina kunskaper visar du genom dels en skrivuppgift, dels ett prov förutom det du visar i klassrummet.

Arbetsområdet omfattar:

 • Demokratin under antiken med kopplingar till nutid.
 • Hur antikens kultur hänger samman med och påverkat nutiden
 • Flickor och pojkars levnadsförhållande och förutsättningar under antiken.

Tänk på att varje lektionstillfälle är en möjlighet för dig att göra ditt bästa och visa dina kunskaper.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva och resonera kring antika företeelser, hur du gör kopplingar till andra epoker, samt din förmåga att använda begrepp som vi lär oss.

HUR?

Examination i 2 delar

1. Skrivuppgift: Beskriv med egna ord hur Antikens Grekland märks i nutid. Ca 1 A4-sida. Du skriver under lektionstid, och får ha med egnaanteckningar (lärobok, google o dyl får ej användas under skrivtillället.) Tänk på att använda historisa begrepp!

2. Prov om Antikens Rom - t.ex.  skillnader flickor/pojkar, viktiga händelser, styre, begrepp

Uppgifter

 • Spår efter Antikens Grekland i dagens samhälle

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antika Grekland och Rom

E
C
A
Kunskaper och resonemang
Förmågan att föra beskriva och redogöra för fakta, föra resonemang om orsaker (varför saker sker) och konsekvenser (vad händelser leder till)
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Du har har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken. Du visar detta genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under antiken.
Utvecklingslinjer och samband
Förmågan att beskriva hur olika epoker har påverkats av varandra och hur dessa har påverkat nutiden.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du motiverar dina resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begrepp
Förmågan att förstå och använda historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: