Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 2

Skapad 2018-01-18 15:13 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi ska lära oss om jordgloben, världskartan, världsdelarna och världshaven samt lära oss väderstrecken. Vi ska lära oss om var Sverige och de nordiska länderna finns på kartan.Vi ska lära oss de nordiska flaggorna samt våra egna flaggor i gruppen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Du ska kunna namnen på världsdelarna.

Du ska kunna namnge några av världshaven.

Du ska kunna väderstrecken.

Du ska kunna namnge Sverige och de nordiska länderna och hitta dem på kartan.

Du ska kunna namnge de hemländer som finns i klassen och vi letar upp dem på kartan.

Du ska lära dig olika ord och begrepp som är kopplat till vårt ämne.

Du ska känna igen de nordiska flaggorna.

 

Så här ska vi arbeta...

Vi samtalar om världskartan och jorden.

Vi läser faktatexter tillsammans.

Vi skriver enklare faktatexter.

Vi studerar kartor, flaggor och jordgloben.

Vi ser på film.

Vi målar och arbetar med olika kartbilder.

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt...

Du kan benämna världsdelarna, världshaven, Sverige, de nordiska länderna  och hitta dem på kartan.

Du kan namnge väderstreck.

Du kan ord och begrepp.  

Du känner igen de nordiska flaggorna.

 

 

Vi använder bedömningsmatris 1  i SO från Helsingborgs stad

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
    SO
  • Centralt innehåll
  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
    SO  1-3

Matriser

SO
SO Lgr11 bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Beskriva och förklara orsaker och konsekvenser
Beskriver händelser/situationer på ett enkelt sätt men begöver hjälp med att förklarar orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriver händelser/situationer på ett utvecklat sätt genom att t.ex. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriva och förklara samband och lösningar
Behöver hjälp med att beskriva och förklara enkla samband och lösningar.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/situationer och ger enkla förklaringar och lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara och ge exempel på olika lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara sambanden. Ger förslag på olika lösningar utifrån olika perspektiv. Använder den fakta du lärt dig när du redogör för dina förslag på lösningar. Använder dina kunskaper i andra sammahang.
Göra jämförelser
Gör enkla jämförelser och ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Gör jämförelser, ger exempel och delvis förklara vad likheter och/eller skillnader beror på. Behöver hjälp med att dra enkla slutsatser av dina jämförelser.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och/eller skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna och förklarar dina slutsatser på ett tydligt sätt.
KOMMUNICERA
Samtala om Besvar och ställa frågor Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor. behöver hjälp med att uttrycka dina tankar och åsikter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor, samt ställa följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.
UNDERSÖKA OCH UTFORSKA
Undersöka/utforska, sammanställa och berätta om resultaten
Deltar i enkla mätningar, observationer och undersökningar. Sammanställer dina resultat och berättar vad du kommit fram till. Behöver stöd i genomförandet.
Deltar i enkla mätningar, observationer och undersökningar. Utgår från gemensamma enkla frågeställningar och genomför undersökningen tillsammans med andra. Sammanställer dina resultat och berättar samt förklarar vad du kommit fram till.
Genomför enkla mätningar, observationer och undersökningar utifrån tydliga instruktioner. Utgår från enkla och frågeställningar och genomför undersökningen. Sammanställer dina resultat och kan förklara det med hjälp av de fakta du har lärt dig. Drar slutsatser av dina resultat. Jämför olika resultat.
Planerar och genomför enkla mätningar, observationer undersökningar på egen hand eller tillsammans med andra. Utgår från en egen frågeställning. Sammanställer och förklarar dina resultat på ett strukturerat sätt. j Jämför dina resultat med hjälp fakta och resultat från andra områden. Drar enkla slutsatser av dina och andras resultat.
HANTERA INFORMATION
Ta del av information Söka information Sammanställa resultat
Använder någon av de källor läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja en lämplig källa (t ex text, bok, tidning, intervju). Använder källan utan att fundera över om den är lämplig för uppgiften. Behöver hjälp med att välja ut den viktigaste informationen.
Använder de källor läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja en lämplig källa (t ex text, bok, tidning, intervju). Funderar över om den valda källan är lämplig och jämför den med andra källor. Väljer ut information, men behöver viss hjälp med att avgöra om vilken som är viktig för uppgiften/situationen.
Använder flera källor. Väljer lämplig information utifrån uppgiften/situationen. Förklara varför informationen är lämplig. Jämför olika källor med varandra och kan med hjälp förstå att alla källor och dess information inte alltid är att lita på.
Använder olika slags källor och väljer de som är lämpliga för uppgiften/situationen. Jämför olika källor coh ger konkreta exempel på att olika källor och information inte alltid går att lita på. Väljer lämplig information och använder den i rätt sammanhang/situation.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder egna egna ord och/eller bilder. Behöver hjälp med att använda lämpliga ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar med egna ord och bilder. Använder enstaka väl kända ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, med lämpliga ord och bilder kopplat till ämnet. Använder väl kända ord och begrepp i rätt situation/sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av lämpliga ord och bilder som hör till ämnet. Använder ord och begrepp kopplat till ämnet på ett lämpligt sätt och i rätt sammanhang. Använder dina kunskaper även i andra situationer/sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: