Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2018-01-22 10:35 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Fysik

Ellära och magnetism är ett väldigt betydelsefullt område inom fysiken. Kunskaper om det har gjort att vi t.ex. kan ha en effektiv elproduktion vilket har lett till vårat moderna industri och IT-samhälle.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

 

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Kunskapsmål för området magnetism och elektricitet M8

-        Känna till vad en permanentmagnet är. Vad som menas med nord- respektive sydände. Känna till olika användningsområden för en permanentmagnet i samhället.

-        Känna till jordens magnetfält och hur en kompass fungerar.

-        Känna till magnetfältet kring en ledare och en spole.

-        Förstå hur en elektromagnet fungerar och kunna ge exempel på vad en elektromagnet används till.

-        Känna till vad en elmotor gör och ge exempel på vad en elmotor kan användas till.

-        Känna till principen för induktion samt vad induktion som upptäckt har betytt för utvecklingen av det moderna samhället.

-        Känna till vad som menas med växelström och likström.

-        Känna till vad en transformator gör och vad den används till.

-        Förstå elektricitetens och magnetismens betydelse och inverkan på det moderna samhället. För och nackdelar som påverkan på jobb, miljö, ekonomi, livsstil mm.

 

Vi repeterar även begrepp från tidigare:

- statisk elektricitet och åska

- elsäkerhet; säkring, jordledning, jordfelsbrytare & kortslutning

- ledare, isolatorer

- spänning, ström & motstånd

- funktion batteri och glödlampa?

----------------------------------------------------------------------------------------

Fördjupning:

- Kunna förklara hur en elmotor fungerar

- Kunna förklara hur en generator fungerar

- Kunna förklara hur en transformator fungerar.

- Ett fördjupat svar på punkten om elektricitetens och magnetismens betydelse för samhället.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

- Ha muntliga genomgångar

- Lära oss via laborationer

- Se på kortare filmer

- Lära oss genom gruppdiskussioner

- Jobba enskilt med olika uppgifter

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Genom ett skriftligt prov. (eller chans till muntligt förhör om du föredrar det)

Genom diskussioner och resonemang under lektionstid

Under laborationer och genom laborationsanteckningar och rapporter.

 

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ämnesmatris - Fysik 7-9 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Argumentera & diskutera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar samt förmåga att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter och argument
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i fysik"
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån samt förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat, utvärdera & dokumentera
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier och att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras samt förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier Du kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
-Förmåga att visa kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier. -Förmåga att föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på fysikaliska samband. -förmåga att använda fysikaliska modeller för att berätta om partiklar och strålning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Du kan använda fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Du kan använda fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa fysikaliska samband. Du kan använda fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: