👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtar att läsa vt-19 F

Skapad 2018-01-22 12:47 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering där vi arbetar med noveller, novellens uppbyggnad och typiska drag. Vi arbetar även med gestaltningar av personer och miljö samt ordklasserna substantiv, verb och adjektiv i syfte att berika och variera skrivandet.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad skriver dagens svenska låtskrivare om? Vilken bild av världen ger de? Hur hör det innehållet ihop med din verklighet och ditt liv? Med utgångspunkt i några stora moderna svenska låtskrivare inleder vi det nya året med musik, läsning, presentation och samtal! Vi tolkar moderna låttexter.

Innehåll

Tid

 

Konkretisering av målen

 • När du läser gemensamma och egenvalda låttexter visar du att du kan läsa och återge innehållet genom korta sammanfattningar.
 • När du läser och analyserar gemensamma och egenvalda låttexter visar  du att du kan använda strategier som t ex att ställa egna frågor till texten för att kunna tolka innehåll och budskap.
 • När du läser och analyserar gemensamma och egenvalda låttexter visar du att du kan resonera om textens budskap med koppling till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden.
 • När du diskuterar och samtalar kring din egen och andras låttexter visar du att du kan delta i ett samtal samt använda strategier som gör att kommunikationen fungerar.

Undervisning

 • Vi läser och lyssnar på olika låttexter.
 • Vi tränar på att sammanfatta texter.
 • Vi tränar på att resonera om budskap.
 • Vi arbetar med begrepp som hör till genren lyrik och poesi, såsom metaforer, liknelser, rim och allitteration.
 • Vi samtalar, diskuterar och presenterar tankar kring teman och budskap i olika låttexter.
 •  
 • Vi skriver några olika dikttyper, såsom haiku och femrading.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och förstå, sammanfatta samt resonera om budskap i låttexter och dikter. (matris)
 • Din förmåga att förbereda och framföra en muntlig text.(matris)
 • Din förmåga att samtala och diskutera. (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa - sammanfatta

Läsa och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hur du visar din förståelse genom att sammanfatta texters innehåll
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.

Sv
Läsa och analysera

Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera om budskap utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden

Sv
Förbereda och framföra en muntlig text

Förbereda och genomföra muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet. Du strävar efter att titta upp och tala tydligt.
Din text är begriplig för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss an passning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Din text står på egna ben och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren. Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera det du vill säga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Sv
Samtal svenska

Samtalet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
Hur jag yttrar mig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal och behöver stöd.
Du deltar med frågor och argument i samtal. Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt. Du har enkla och till viss del underbyggda argument.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och för på så sätt diskussionen framåt. Du har relativt väl underbyggda argument t ex med stöd i en text.
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Du utvecklar innehållet i sam-talet genom att sammanfatta, tolka, dra slut-satser och föreslå lösningar och bidrar till att diskussionen fördjupas eller breddas. Du har välutvecklade och väl underbyggda argument.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra och kommunikation
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jäm-föra.
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser