Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experimentera kring magnetism

Skapad 2018-01-22 13:00 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Då material introducerats inom området magnetism har barnen visat på stor nyfikenhet

Innehåll

Bakgrund:

Barnen har visat stort intresse för material som har introducerats i barngruppen kring magnetism..  magnetiska bollar, "stavar", fordon, hålla i två saker som attraherar respektive repellerar i förhållande till varandra.

En tanke föddes att skapa en lärmiljö för att utveckla barnens lust att utforska inom området magnetism.

Barngruppen består av barn mellan 1-3 år.

Detta vill vi utveckla:

Barnens nyfikenhet för att experimentera..

# lusten att lära sig mera kring magnetism.. skapa "aha-upplevelser"

# Inspirera till att vilja prova..

# Samarbete

# Språket - kommunicera kring vad man tror kommer att hända till vad som faktiskt händer

Hur ska det gå till:

Tillföra material inom området magnetism..

Låta barnen prova sina funderingar på sitt nyfikna sätt.

Visa på experiment för att locka till fortsatt nyfikenhet.

Låta barnen själv utföra experiment för att se vad som händer

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Dokumentera barnens tankar kring sitt experimenterande

Foto

Barnens lärloggar

Blogg till hela barngruppens föräldrar

På vetenskaplig grund:

Naturvetenskap finns runtomkring oss i vår vardag, barn lär sig grunderna i naturvetenskap samtidigt som de utvecklar förståelse för sig själva och sin omvärld. Det är nästintill omöjligt att utvecklas utan att samtidigt lära sig naturvetenskapens grunder (Persson- Gode, 2006).
 
Persson -Gode (2006) har undersökt hur förskolebarn resonerar och reflekterar kring naturvetenskapliga experiment.
Hon har observerat och dokumenterat vad barnen har sagt under tiden som de utför planerade experiment för att få kunskap om hur barn tänker när de experimenterar. Barnens spontana utforskande har också studerats för att få inblick i vad barnen gör i sin vardag som kan anses vara naturvetenskapliga experiment.
Resultatet pekar på att barnen gärna vill sätta ord på sina tankar under tiden som de experimenterar.
Barn som tidigare använt eller mött de material och fenomen som utforskas skapar en erfarenhet av fenomenet, en så kallad förförståelse.
Barn som har en förförståelse för det experiment som utforskas verkar komma längre i sitt resonemang än de barn som inte har någon tidigare erfarenhet (Persson-Gode, 2006).
 

 Barnens egna idéer och funderingar kan leda till enkla naturvetenskapliga undersökningar. Att experimentera och inspirera med enkel vardagsnära utrustning väcker intresset till exempelvis fysikaliska fenomen och hjälper till att vidarehålla intresset.

Detta menar även Undvall & Karlsson (2001) då de hävdar att ett 
naturvetenskapligt arbetssätt innebär ett samspel mellan teori och experiment – att pröva tanken (hypotesen) med praktiska försök. Vidare påstår Undvall & Karlsson att drivkraften finns i människans nyfikenhet och envisa letande efter svar. (Undvall, L , Karlsson, A (2001) Spektrum, Fysik. Stockholm: Liber AB )

Hur blev det?

Vad händer om vi tillför ett nytt material i form av lock?

Vips så blev det en kanin, berättar barnet som bygger med magneterna. 

Ett annat barn bygger en elefant, den får ben och den måste ha en snabel också berättar barnet. Hen bygger en till och säger två elefanter. En elefant balanserade....två elefanter balanserade...

Fantasin och kreativiteten flödar vid vårt magnetiska bord och barnen visar på stor nyfikenhet att experimentera och det blir mycket bygg- och konstruktionslekar med magneterna.

 

- Titta högt! sa  ett barn när hen bygger med de små magnetstavarna. När tornet inte kan stå utav sig självt använder hen plåtburken och en stav som stöd. Klurig strategi......Hen har själv fotograferat sitt bygge.

 

Vi erbjuder experiment med vatten, magneter och material som inte är magnetiskt. Första gången har barnen fått experimentera två och två. Detta för att barnen ska ges större möjligheter till samspel, kommunikation och turtagning och bygga på de goda relationerna med varandra i gruppen.

 

 

För att ytterligare bygga på barnens experimenterande, möjligheter till samarbete och att kommunicera med varandra kring magneter och magnetism har vi köpt in ett nytt material. Där får barnen också fler tillfällen till bygg- och konstruktionslek, vi tänker att barnen ska bli mer uppmärksammade på färg och form i sitt skapande. Vi får naturligt in matematiska begrepp i samtalen tillsammans med barnen.

Att sortera efter färg och form är något som har intresserat många, de har byggt t.ex. kvadrater, trianglar  på höjden och jämfört storleken, här är en bild på när ett barn undersöker och sorterar efter form.

Här är en bild på hur ett barn använt materialet magformers i sin lek

 

Analys:

Intresset har visat sig vara väldigt stort hos många av barnen i gruppen.

Vi har kunnat se en utveckling i barnens sätt att bygga/ konstruera/experimentera genom material som tillförts och stimulerat dem vidare.

Barnen har inspirerat varandra. Förmodligen beroende på deras ålder har det varit lite svårt för dem att samarbete, viljan att göra sitt eget har varit stark. Med pedagogs stöttning och hjälp av kompisen har intresset varit stort att försöka göra likadana alster.

Tillgängligheten i  lärmiljön har gjort att de flesta barn har inspirerats att vilja prova...det har skapats många aha-upplevelser.

Magformers - utveckling kan ses i att barnen skapar mönster av olika former, färger, hitta flera som är lika, följa instruktion/beskrivning osv

Många matematiska begrepp såsom färger, former, antal, skillnader och likheter, har blivit naturliga att använda tillsammans med barnen. Många av barnen harbenämna ett antal olika färger och till viss del sätta ord på några av formerna

Hur ska vi gå vidare?

Skapa ny lärmiljö på ny plats..

Ny barngrupp av yngre barn, anpassa material.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: